Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

13.05.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 01.04.2015 r. UFK Europa AXA Cyklu Koniunkturalnego (AXA FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy subfunduszu wydzielonego w ramach AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego na: AXA Subfundusz Makro Alokacji.

Strategia inwestycyjna UFK Europa AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO) jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu AXA Subfundusz Makro Alokacji.

Szczegółowe informacje o AXA Subfundusz Makro Alokacji, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty a także karta subfunduszu oraz kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu.

Zmiana nazwy UFK nie powoduje zmiany treści indywidualnych Umów Ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU w ramach których przedmiotowy UFK był oferowany.

W razie pytań prosimy o kontakt.
09.03.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w V okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w V okresie subskrypcji wynosi 1,4814%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
22.12.2014
Informacja o wydzieleniu ze spółki Kimberly–Clark Corporation spółki Halyard Health Inc.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ze spółki Kimberly–Clark Corporation (kod w serwisie Bloomberg: KMB UN Equity) nastąpiło wydzielenie spółki Halyard Health Inc. (kod w serwisie Bloomberg: HYH UN Equity). Notowania cen akcji spółki Kimberly–Clark Corporation są podstawą do ustalania premii dla Ubezpieczonego, która może powiększyć sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności ubezpieczenia na życie i dożycie „Lśniąca Inwestycja”.
Wydzielenie spółki Halyard Health Inc. ze spółki Kimberly–Clark Corporation nastąpiło na skutek wewnętrznej polityki inwestycyjnej spółki Kimberly–Clark Corporation, na którą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie miało żadnego wpływu.
W związku z powyższym, dokonano korekty wartości kursu akcji spółki Kimberly–Clark Corporation w dniu początkowej obserwacji na zamknięcie dnia, będącej podstawą do ustalania premii dla Ubezpieczonego.
Szczegóły zmiany wartości akcji w dniu początkowej obserwacji:
  • przed korektą, o której mowa powyżej, oficjalny poziom ceny akcji spółki Kimberly–Clark Corporation na zamknięcie dnia w dacie t0 (6.12.2013 r.) wynosił: 105,58 USD;
  • po korekcie, o której mowa powyżej, oficjalny poziom ceny akcji spółki Kimberly–Clark Corporation na zamknięcie dnia w dacie t0 (6.12.2013 r.) wyniósł: 101,19473 USD.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego z ubezpieczenia na życie i dożycie „Lśniąca Inwestycja”.

W razie pytań prosimy o kontakt.
08.12.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w IV okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w IV okresie subskrypcji wynosi 1,6374%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań