Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)
DATA WYCENA
PLN
2024-02-26 364.69 down 1.91% 9.01% 10.73% 46.77% 116.01%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) (dawniej: UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO); dawniej: UFK Europa ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO)) stanowią Jednostki Uczestnictwa Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO). UFK odzwierciedla politykę inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Global Equity Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%). Polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego może ulegać zmianie, co jest niezależne od Ubezpieczyciela i nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2014-05-16
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.