Skargi i reklamacje - sprawdź jak je zgłosić - Tu Europa
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

SKARGI I REKLAMACJE


Zanim zgłosisz do nas swój problem, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat procedury zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji.


Zasady przyjmowania reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące działalności lub usług świadczonych przez TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. mogą zostać złożone przez naszych klientów:

pisemnie
PISEMNIE – Do Departamentu Obsługi Reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres naszej centrali. Możesz skorzystać również z przygotowanego formularza ułatwiającego zgłoszenie reklamacji. Formularz znajduje się TU 
elektronicznie
ELEKTRONICZNIE – za pomocą narzędzia komunikacji internetowej, klikając na przycisk Złóż reklamację
osobiście
OSOBIŚCIE - w naszej centrali lub w Biurze Regionalnym, w których udostępniony jest formularz ułatwiający złożenie reklamacji. Formularz znajduje się również TU. Adres Biura Regionalnego można uzyskać pod numerami naszego Biura Obsługi Klienta: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*
TELEFONICZNIE - pod numerami naszego Biura Obsługi Klienta: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*

 

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.

Na żądanie Klienta potwierdzamy fakt złożenia reklamacji pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.

pamiętaj
Pamiętaj o tym, że reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej (imię i nazwisko, dane teleadresowe) oraz opis przyczyn reklamacji i informacje, które pomogą zidentyfikować sprawę (np. numer akt szkody, certyfikatu itp.).

 

Organem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową wykonywaną na terytorium RP jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczony, uprawniony, w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, może zwrócić się do Rzecznika Finansowego: a/ o rozpatrzenie sprawy lub b/ wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego. Aktualne dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia ww. postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.rf.gov.pl. Klienci mogą także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

W przypadków umów zawartych drogą elektroniczną (on-line) osoba wskazana w ust. 1, będąca konsumentem i mieszkająca w kraju Unii Europejskiej (także: Norwegia, Islandia, Liechtenstein), ma możliwość złożenia skargi do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klienci Towarzystw mogą dochodzić swych roszczeń przed sądem według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sądem właściwym dla siedziby lub zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub Uposażonego z umowy ubezpieczenia.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa jest otwarta na polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów ze swoimi Klientami w drodze mediacji przed właściwymi podmiotami, takimi jak Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego lub przed Rzecznikiem Finansowym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Dokumenty do pobrania:


Dane teleadresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62
Telefon: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.