Reklamacje / skargi - Centrum Obsługi Klienta - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

REKLAMACJE / SKARGI


Zanim zgłosisz do nas swój problem, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat procedury zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji.


Zasady przyjmowania reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące działalności lub usług świadczonych przez TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. mogą zostać złożone przez naszych klientów:


pisemnie
PISEMNIE – Do Departamentu Obsługi Reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres centrali Towarzystwa. Możesz skorzystać również z przygotowanego formularza ułatwiającego zgłoszenie reklamacji. Formularz znajduje się TU
elektronicznie

ELEKTRONICZNIE
 – za pomocą narzędzia komunikacji internetowej, klikając na przycisk Złóż reklamację


osobiście
OSOBIŚCIE - w centrali Ubezpieczyciela lub w Biurze Regionalnym, w których udostępniony jest formularz ułatwiający złożenie reklamacji. Formularz znajduje się również TU. Adres Biura Regionalnego można uzyskać pod numerami Biura Obsługi Klienta Ubezpieczyciela: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*

TELEFONICZNIE - pod numerami Biura Obsługi Klienta Ubezpieczyciela: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.

Na żądanie Klienta Towarzystwo będące adresatem reklamacji potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.

pamiętaj
Pamiętaj o tym, że reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej (imię i nazwisko, dane teleadresowe) oraz opis przyczyn reklamacji i informacje, które pomogą zidentyfikować sprawę (np. numer akt szkody, certyfikatu itp.).

 

Organem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową wykonywaną na terytorium RP jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczony, uprawniony może na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) w związku z art. 37 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892) zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpić w trybie art. 33 ust. 1 w/w Ustawy z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego. Aktualne dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia ww. postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.rf.gov.pl

Informujemy, że wnioski o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami z mocy art. 64 ust 2 Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1348) będą realizowane od dnia 1 stycznia 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63) Towarzystwo od dnia 10 stycznia 2017 r. daje konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Dokumenty do pobrania:


Dane teleadresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62
Telefon: 801 500 300* oraz (+48) 71 369 28 87*

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018