Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

SKARGI I REKLAMACJE


Zanim zgłosisz do nas swój problem, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat procedury zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji.


Zasady przyjmowania reklamacji

Wszelkie reklamacje dotyczące działalności lub usług świadczonych przez TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. mogą zostać złożone przez naszych klientów:

pisemnie
PISEMNIE – za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres naszej Centrali lub w każdej naszej jednostce obsługującej klientów. Możesz skorzystać również z przygotowanego formularza ułatwiającego zgłoszenie reklamacji. Formularz znajduje się TU 
elektronicznie
ELEKTRONICZNIE – za pomocą narzędzia komunikacji internetowej, klikając na przycisk Złóż reklamację
osobiście
OSOBIŚCIE - w naszej Centrali lub w każdej naszej jednostce obsługującej klientów (w tym w Biurze Regionalnym), gdzie udostępniony jest formularz ułatwiający złożenie reklamacji. Formularz znajduje się również TU. Adres Biura Regionalnego można uzyskać pod numerem telefonu naszego Biura Obsługi Klienta: +48 71 369 28 87*
TELEFONICZNIE - pod numerem telefonu naszego Biura Obsługi Klienta: +48 71 369 28 87*

 

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.

Na żądanie Klienta potwierdzamy fakt złożenia reklamacji pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.

pamiętaj
Pamiętaj o tym, że reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej (imię i nazwisko, dane teleadresowe) oraz opis przyczyn reklamacji i informacje, które pomogą zidentyfikować sprawę (np. numer akt szkody, certyfikatu itp.).

 

Ważne informacje dot. skarg i reklamacji

  • Organem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową wykonywaną na terytorium RP jest Komisja Nadzoru Finansowego.

  • Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony, w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, może zwrócić się do Rzecznika Finansowego: a/ o rozpatrzenie sprawy lub b/ wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego. Aktualne dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia ww. postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.rf.gov.pl. Klienci mogą także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

  • W przypadków umów zawartych drogą elektroniczną (on-line) osoba wskazana w ust. 1, będąca konsumentem i mieszkająca w kraju Unii Europejskiej (także: Norwegia, Islandia, Liechtenstein), ma możliwość złożenia skargi do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  • Klienci Towarzystw mogą dochodzić swych roszczeń przed sądem według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sądem właściwym dla siedziby lub zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub Uposażonego z umowy ubezpieczenia.

  • Europa Ubezpieczenia jest otwarta na polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów ze swoimi Klientami w drodze mediacji przed właściwymi podmiotami, takimi jak Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego lub przed Rzecznikiem Finansowym.

  • Szczegółowe informacje na temat trybu rozpatrywania reklamacji i skarg w Europa Ubezpieczenia znajdują się TUTAJ

 

Dokumenty do pobrania:


Dane teleadresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 53-659 Wrocław, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., 53-659 Wrocław, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
Telefon: +48 71 369 28 87*

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.