Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

ŁAD KORPORACYJNY

Odpowiedzialność społeczna

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 22 lipca 2014 r. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rady Nadzorcze spółek TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. działając zgodnie z § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, po zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego w TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. w uchwałach z dnia 11 czerwca 2024 r. pozytywnie oceniły stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółkach TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A.


Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania te Zasady z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki każdej ze Spółek.


Zgodnie z rozdziałem 6 Zasad Ładu Korporacyjnego Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania Politykę Informacyjną dla klientów i udziałowców:


Spółki TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania politykę zaangażowania dot. lokowania aktywów w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym:


Informacje, wyjaśnienia i uzasadnienie, o których mowa w art. 222 d ust. 1-4 oraz art. 222 b ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: 


Spółka TU na Życie Europa S.A. przyjęła do stosowania politykę sprawowania nadzoru korporacyjnego nad emitentami papierów wartościowych stanowiących aktywa nabywane na ryzyko klientów:


Struktura organizacyjna Europa Ubezpieczenia 
 • Struktura organizacyjna TU Europa S.A.
  Struktura organizacyjna TU Europa S.A. obejmuje Departamenty, Biura, Zespoły oraz Sekretariat Zarządu. Zarządowi Spółki podlegają bezpośrednio następujące:
   
  DEPARTAMENTY:
   
  • Ryzyka i Bezpieczeństwa Technologicznego
  • Obsługi Klientów i Operacji
  • Rachunkowości
  • Współpracy B2B
  • Rozwoju i Implementacji Produktów
  • Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
  • Sprzedaży Gwarancji
  • Kontrolingu i Analiz
  • Aktuarialny
  • Zasobów Ludzkich i Komunikacji
  • IT

  Pod Departamenty podlegają Biura i/lub Zespoły wykonujące zadania odpowiadającego Departamentu.
  BIURA:
  • Affinity
  • Wsparcia Procesów i Bancassurance
  • Contact Center
  • Obsługi Klientów
  • Sprawozdawczości
  • Ewidencji i Podatków
  • Compliance
  • Prawne
  • Audytu Wewnętrznego
  • Zarządzania Projektami
  • Obsługi Reklamacji
  • Wycen aktuarialnych
  • Rezerw aktuarialnych
  • Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Rozwoju i Utrzymania Systemów
  • Infrastruktury Teleinformatycznej


  ZESPOŁY:
  • Oceny Ryzyka
  • Zarządzania Ryzykiem
  • Windykacji i Przeciwdziałania Przestępczości
  • Obsługi Klientów Indywidualnych
  • Likwidacji Ubezpieczeń Majątkowych
  • Produktów Ochronnych
  • Produktów Turystycznych
  • Współpracy z Siecią Sprzedaży
  • Zarządzania Siecią Sprzedaży i Wdrożeń Regulacji
  • Sprzedaży Gwarancji
  • Sprawozdawczości i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym
  • Rozwoju Projektów Międzynarodowych
  • Zarządzania Aktywami
  • Marketingu i Komunikacji
  • Administracji
  • Produktowy
  • Automatyzacji i Testów Systemu
  • Rozwoju i Wsparcia Aplikacji
   
 • Struktura organizacyjna TU na Życie Europa S.A.
    Struktura organizacyjna TU na Życie Europa S.A. obejmuje Departamenty, Biura, Zespoły oraz Sekretariat Zarządu. Zarządowi Spółki podlegają następujące:
   
  DEPARTAMENTY:
   
  • Ryzyka i Bezpieczeństwa Technologicznego
  • Obsługi Klientów i Operacji
  • Rachunkowości
  • Współpracy B2B
  • Rozwoju i Implementacji Produktów
  • Kontrolingu i Analiz
  • Aktuarialny
  • Zasobów Ludzkich i Komunikacji
  • IT

  Pod Departamenty podlegają Biura i/lub Zespoły wykonujące zadania odpowiadającego Departamentu.
  BIURA:
  • Obsługi Funduszy Kapitałowych i Affinity
  • Wsparcia Procesów i Bancassurance
  • Contact Center
  • Obsługi Klientów
  • Ewidencji i Podatków
  • Sprawozdawczości
  • Compliance
  • Prawne
  • Audytu Wewnętrznego
  • Zarządzania Projektami
  • Obsługi Reklamacji
  • Wycen Aktuarialnych
  • Rezerw Aktuarialnych
  • Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Rozwoju i Utrzymania Systemów
  • Infrastruktury Teleinformatycznej


  ZESPOŁY:
  • Oceny Ryzyka
  • Zarządzania Ryzykiem
  • Windykacji i Przeciwdziałania Przestępczości
  • Obsługi Klientów Indywidualnych
  • Likwidacji Ubezpieczeń Życiowych
  • Produktów Ochronnych
  • Produktów Inwestycyjnych
  • Współpracy z Siecią Sprzedaży
  • Zarządzania Siecią Sprzedaży i Wdrożeń Regulacji
  • Sprawozdawczości i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym
  • Rozwoju Projektów Międzynarodowych
  • Zarządzania Aktywami
  • Marketingu i Komunikacji
  • Administracji
  • Produktowy
  • Rozwoju i Wsparcia Aplikacji
  • Automatyzacji i Testów Systemu
   

 

Informacja o zasadach zarządzania konfliktem interesów w Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia zapewnia, iż działalność Spółek w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych jest prowadzona uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Sposób zarządzania konfliktami interesów w Spółce jest uwarunkowany treścią przepisów prawa polskiego i europejskiego, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz uwzględnia wytyczne korporacyjne Grupy HDI, przy założeniu ich zgodności z przepisami prawa polskiego.