Ład Korporacyjny - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

ŁAD KORPORACYJNY

Odpowiedzialność społeczna

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 22 lipca 2014 r. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rady Nadzorcze spółek TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. działając zgodnie z § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, po zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego w TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. w uchwałach z dnia 24 września 2019 r. pozytywnie oceniły stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w spółkach TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A.


Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania te Zasady z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki każdej ze Spółek.


Zgodnie z rozdziałem 6 Zasad Ładu Korporacyjnego Spółki TU Europa S.A. oraz TU na Życie Europa S.A. przyjęły do stosowania Politykę Informacyjną dla klientów i udziałowców:  • Struktura TU Europa S.A. więcej
  • Struktura TU na Życie Europa S.A. więcej

 

Informacja o zasadach zarządzania konfliktem interesów w Grupie Europa

Europa Ubezpieczenia zapewnia, iż działalność Spółek w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych jest prowadzona uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Sposób zarządzania konfliktami interesów w Spółce jest uwarunkowany treścią przepisów prawa polskiego i europejskiego, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz uwzględnia wytyczne korporacyjne Grupy HDI, przy założeniu ich zgodności z przepisami prawa polskiego.