Odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Odpowiedzialność społeczna
Za nieodłączny element swojej obecności na rynku uznajemy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu w poszanowaniu otoczenia to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Dzięki podejmowanym działaniom chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad swojej obecności.
Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu
Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.
Zaufanie i etyka w biznesie
 • Zaufanie i etyka w biznesie – dążąc do zapewnienia najwyższych standardów obsługi klientów i partnerów wdrożyliśmy Kodeks Etyki, którego rolą jest kształtowanie właściwych relacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy Europą a otoczeniem. W centrum uwagi stawiamy klienta i jego potrzeby.

 • Klient w centrum uwagi - wdrażamy liczne działania proklienckie, zwiększające komfort osób korzystających z naszych ubezpieczeń, m.in. ankiety umożliwiające precyzyjne dopasowanie produktów do profilu klienta, one pager’y, narzędzie do zgłaszania szkód online i e-reklamacji. Komunikujemy się z klientami prostym, zrozumiałym językiem. Dbamy o doskonałą obsługę posprzedażową.

 • Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem – w spółkach obowiązuje Zintegrowany Proces Zarządzania Ryzykiem. Jego ideą jest zapewnienie realizacji celów biznesowych oraz ochrona przed zdarzeniami, wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację zakładanej strategii, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową naszej Grupy

 • Postępowanie w sposób odpowiedzialny i etyczny - jest podstawą naszej działalności. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy. Jeżeli chcesz wspierać nasze dążenia do działania w sposób rzetelny, przejrzysty i zorientowany na Klienta, a posiadasz informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z naszą działalnością – poinformuj nas o tym tutaj.

 • Stosowanie Zasad Dobrych Praktyk - jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) – zdecydowaliśmy o przyjęciu do stosowania Zasad Dobrych Praktyk. Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Będąc Członkiem tego Związku zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Więcej szczegółów w zakładce Skargi i Reklamacje

  Certyfikat Audytu Etycznego

  Certyfikat ZPF za 2020 r.

  Jako Członek ZPF raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Załączony ceryfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Relacje z Partnerami
 • Partnerskie relacje z kontrahentami – wspieramy partnerów wiedzą i doświadczeniem, m.in. organizując od kilkunastu lat Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, które stało się uznanym miejscem wymiany doświadczeń polskiego sektora finansowego.

 • Szkolenia i warsztaty - doskonalimy kompetencje partnerów oferujących nasze ubezpieczenia m.in. udostępniając im zaawansowaną technologicznie platformę e-learningową, która wspomaga tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w oddziałach. Prowadzimy również regularnie szkolenia dla pracowników naszych Partnerów.

Relacje z otoczeniem 
 • Pomoc lokalnej społeczności oparta na wolontariacie pracowniczym – od wielu lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Pracownicy z własnej inicjatywy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ostatnich latach włączyliśmy się aktywnie w ogólnopolską Szlachetną Paczkę obdarowując 10 rodzin z naszego rejonu. Wcześniej organizowaliśmy swoją autorską wersję tej akcji – poświęconą dzieciom z przedszkola Kajtek w Srebrnej Górze. Z dużym odzewem ze strony pracowników spotkała się inicjatywa „Gwiazdor”, w którą po raz pierwszy włączyliśmy się w 2016 r. Przygotowaliśmy łącznie aż 130 paczek dla ubogich dzieci z Legnicy. Wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczymy regularnie w sztafetach charytatywnych we Wrocławiu.

 

 • Podnoszenie efektywności pracy - możliwości i dróg rozwoju w Europie jest wiele: począwszy od udziału realizacji innowacyjnych projektów i zadań, szkoleń i kursów, poprzez studia podyplomowe, szkoły profilowane, wsparcie w egzaminach, zdobywaniu kolejnych uprawnień. Prowadzimy „Kuźnię Talentów”, czyli autorski program, a zarazem system motywacyjny, dla osób o wysokim potencjale zawodowym i osiągających ponadprzeciętne rezultaty w pracy.

Dbałość o zasoby naturalne 
 • Dbałość o zasoby naturalne – uwzględniamy w swoich działaniach wymogi ochrony środowiska i minimalizujemy skutki oddziaływania pracy firmy na otoczenie. Stosujemy nowoczesne rozwiązania biurowe tak, by racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne. Zwracamy dostawcom zużyte opakowania po materiałach eksploatacyjnych i niszczymy dokumenty za pośrednictwem profesjonalnej firmy.

 • Ekologia - zbieramy wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczamy na rzecz osób potrzebujących, rodzin i bliskich pracowników Europy. Każdego roku zbieramy ok. 120 kg nakrętek!