Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

21.05.2021
Informacja o połączeniu subfunduszy GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI”) w dniu 23.04.2021 r. miało miejsce połączenie następujących subfunduszy wydzielonych
w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”):

Więcej
22.03.2021
Informacja o likwidacji funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Skarbiec TFI”) w dniu 07.04.2021 r. rozpocznie się likwidacja funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: fundusz). Likwidacja spowodowana jest realizacją zapisów statutowych dotyczących możliwości likwidacji funduszu, w przypadku gdy aktywa netto funduszu spadną poniżej poziomu 50 mln zł. W trakcie procesu likwidacji nie będzie możliwe nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu oraz nie będzie publikowana wycena funduszu. Zakończenie likwidacji funduszu oraz wypłata wszystkich środków jest planowane na dzień 7 czerwca 2021 roku.Więcej
12.02.2021
Informacja o planowanej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że z dniem 15 marca 2021 r. z przyczyn od nas niezależnych zostaną zlikwidowane poniższe ubezpieczeniowe fundusze:

Więcej
22.12.2020
Informacja o likwidacji funduszu Skarbiec Multiasset FIZ

Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 07.01.2021 r. rozpocznie się likwidacja funduszu Skarbiec MultiAsset 

Więcej