Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Ochrona danych osobowych (RODO)

 

Drogi Kliencie, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Ciebie RODO. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Grupa Ubezpieczeniowa Europa wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych (IOD), który odpowie na Twoje pytania i wątpliwości w tym zakresie. Kontakt do naszego IOD znajdziesz poniżej.

 

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

 

Ważne pojęcia związane z RODO

Administrator - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku Grupy Ubezpieczeniowej Europa będzie to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie działalności ubezpieczeniowej zbieramy między innymi dane takie jak: imię i nazwisko, numer pesel, dane kontaktowe czy też informacje o Twoim stanie zdrowia..

Odbiorca - oznacza inny podmiot, któremu ujawniamy dane osobowe.

Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.
W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat organu znajdziesz na https://uodo.gov.pl/

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Zgodą może być również wyraźne działanie osoby, której dane dotyczą, np. przekazanie danych administratorowi.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Najczęściej Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zwartą przez Ciebie umową ubezpieczenia bądź umową gwarancji ubezpieczeniowej. Zdarzyć się jednak może, że Twoje dane będziemy przetwarzać również na innej podstawie np. w celu odpowiedzi na zadane nam pytanie, w celu rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie szkody lub reklamacji.

W każdym przypadku w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych zostaniesz przez nas poinformowany na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych. Zależy nam abyś otrzymał pełną i zrozumiałą informację w tym zakresie dlatego poniżej znajdziesz przygotowane przez nas Karty informacyjne RODO z którymi możesz w dowolnym momencie się zapoznać.

 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO ma na celu zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu masz możliwość skorzystania z następujących praw:

- prawa dostępu do danych - masz prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

- prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba możesz poinformować nas o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;

- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) –możesz wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie Twoich danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przez nas zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Twoje dane nie są prawidłowe lub w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania ograniczymy ich przetwarzanie na Twoje życzenie;

- prawa do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe przez nas przetwarzane;

- prawo sprzeciwu - w każdym momencie możesz również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

- prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Przypominamy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, umowy gwarancji bądź innej zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o FATCA/CRS oraz z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, dbamy o to aby podmioty z nami współpracujące stosowały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem można kontaktować się kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, bądź na adres e-mail: iod@tueuropa.pl. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl.