Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Ochrona danych osobowych (RODO)

 

Drogi Kliencie, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Ciebie RODO. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), który odpowie na Twoje pytania i wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych. Zarówno w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A. jak i w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w interesujących Cię obszarach.  

 
Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.
 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław.

Możesz się z nami skontaktować:

 •  wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl
 •  wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl  
 •  dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
 •  pisząc na adres naszej siedziby 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy

       - w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 

 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

       - w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy;

       - w celu wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

      - w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów o międzynarodowych obowiązkach podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). 

 • na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

      - w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania;

      - w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym;

     - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia;

     - w celu reasekuracji ryzyk, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową ubezpieczenia.

 • na podstawie Twojej zgody:

     - w celu pozyskania informacji o Twoim stanie zdrowia od podmiotów świadczących usługi medyczne;

     - w celach marketingowych w związku z obowiązkami wskazanymi w innych ustawach, takich jak np. prawo telekomunikacyjne lub ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych, przedstawiamy Ci informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych. Dokonujemy tego poprzez dołączoną do dokumentów – Kartę informacyjną RODO. Obowiązek informacyjny w tym zakresie, wykonujemy również poprzez tę informację, którą właśnie czytasz.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, dbamy o to, aby podmioty z nami współpracujące stosowały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO ma na celu zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu masz możliwość skorzystania z następujących praw:

 • prawo dostępu do danych - masz prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, możesz poinformować nas o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane; 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie Twoich danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przez nas zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Twoje dane nie są prawidłowe lub w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania ograniczymy ich przetwarzanie na Twoje życzenie; 
 • prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe przez nas przetwarzane; 
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie możesz również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. 
 • prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Przypominamy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat organu znajdziesz na https://uodo.gov.pl/ 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych, bądź pisząc bezpośrednio na adres naszej siedziby.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, umowy gwarancji bądź innej zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o FATCA/CRS oraz z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu z chwilą jej wycofania przez Ciebie. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których przekazanie danych poza EOG będzie niezbędne. Może to mieć miejsce gdy np. podmiot, z którym współpracujemy w ramach wykonywania danej umowy ubezpieczenia, posiada oddział w kraju niebędącym w EOG lub podmiot z którym współpracujemy korzysta z usług dalszych podmiotów działających na jego rzecz, niemających siedziby w granicach EOG. 

Zanim jednak przekażemy dane w ten sposób, każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Twoje dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Twoje dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw przewidzianych w RODO: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Z uwagi na to, że świadczymy ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza EOG w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dokonanie takiego przekazania danych jest jednak niezbędne m.in. ze względu na ochronę Twoich żywotnych interesów.

Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z nami, w sposób wskazany na początku niniejszej informacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych, decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, np. w celu kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Ponadto, abyśmy mogli Ci przedstawić ofertę umowy ubezpieczenia oraz oszacować ryzyko ubezpieczeniowe i wyliczyć adekwatną do tego ryzyka składkę, będziemy opierać się przy podejmowaniu decyzji również o tzw. profilowanie. Oznacza to, że możemy w sposób zautomatyzowany oceniać Twoje czynniki osobowe dotyczące np. stanu zdrowia lub wieku.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU na Życie Europa S.A.
 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław.

Możesz się z nami skontaktować:

 •  wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl
 •  wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl  
 •  dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
 •  pisząc na adres naszej siedziby 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy

       - w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 

 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

       - w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy;

       - w celu wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

      - w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów o międzynarodowych obowiązkach podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). 

 • na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

      - w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania;

      - w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym;

     - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia;

     - w celu reasekuracji ryzyk, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową ubezpieczenia.

 • na podstawie Twojej zgody:

     - w celu pozyskania informacji o Twoim stanie zdrowia od podmiotów świadczących usługi medyczne;

     - w celach marketingowych w związku z obowiązkami wskazanymi w innych ustawach, takich jak np. prawo telekomunikacyjne lub ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych, przedstawiamy Ci informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych. Dokonujemy tego poprzez dołączoną do dokumentów – Kartę informacyjną RODO. Obowiązek informacyjny w tym zakresie, wykonujemy również poprzez tę informację, którą właśnie czytasz.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenia – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, dbamy o to, aby podmioty z nami współpracujące stosowały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO ma na celu zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu masz możliwość skorzystania z następujących praw:

 • prawo dostępu do danych - masz prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, możesz poinformować nas o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane; 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie Twoich danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przez nas zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Twoje dane nie są prawidłowe lub w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania ograniczymy ich przetwarzanie na Twoje życzenie; 
 • prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe przez nas przetwarzane; 
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie możesz również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. 
 • prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Przypominamy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat organu znajdziesz na https://uodo.gov.pl/ 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych, bądź pisząc bezpośrednio na adres naszej siedziby.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, umowy gwarancji bądź innej zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o FATCA/CRS oraz z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu z chwilą jej wycofania przez Ciebie. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których przekazanie danych poza EOG będzie niezbędne. Może to mieć miejsce gdy np. podmiot, z którym współpracujemy w ramach wykonywania danej umowy ubezpieczenia, posiada oddział w kraju niebędącym w EOG lub podmiot z którym współpracujemy korzysta z usług dalszych podmiotów działających na jego rzecz, niemających siedziby w granicach EOG. 

Zanim jednak przekażemy dane w ten sposób, każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Twoje dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Twoje dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw przewidzianych w RODO: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Z uwagi na to, że świadczymy ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza EOG w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dokonanie takiego przekazania danych jest jednak niezbędne m.in. ze względu na ochronę Twoich żywotnych interesów.

Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z nami, w sposób wskazany na początku niniejszej informacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych, decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, np. w celu kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Ponadto, abyśmy mogli Ci przedstawić ofertę umowy ubezpieczenia oraz oszacować ryzyko ubezpieczeniowe i wyliczyć adekwatną do tego ryzyka składkę, będziemy opierać się przy podejmowaniu decyzji również o tzw. profilowanie. Oznacza to, że możemy w sposób zautomatyzowany oceniać Twoje czynniki osobowe dotyczące np. stanu zdrowia lub wieku.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest, w zależności od tego w ramach której ze spółek jest prowadzona rekrutacja - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. – obie z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław.

Możesz się z nami skontaktować:

 •  wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl
 •  wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl  
 •  dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
 •  pisząc na adres naszej siedziby 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A./Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
 • na podstawie niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • na podstawie Twojej zgody w celu wykorzystania Twojej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych niż określone w Kodeksie Pracy (szczególnie w przypadku podania szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych o zdrowiu, konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, agencjom rekrutującym – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku Twoje dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 3 lata.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie Twoich danych osobowych, jest obowiązkowe w zakresie, który jest wskazany w Kodeksie Pracy lub innych aktach prawnych (w zależności od stanowiska na jakie aplikujesz). Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych w kanałach social media

W celu wspierania komunikacji, promocji oraz social marketingu naszych produktów, Europa Ubezpieczenia posiada konta w social mediach takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube (dalej łącznie jako „social media”).

Z uwagi na ochronę Twoich danych osobowych, w celu komunikacji z Europa Ubezpieczenia w ramach posiadanych produktów lub w celu ich zakupu, zachęcamy jednak do skorzystania z odpowiednich formularzy na stronie www.tueuropa.pl lub kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Administratorem Twoich danych w tym zakresie będzie wtedy tylko Europa Ubezpieczenia a dane będą odpowiednio chronione. W stosunku do danych udostępnionych przez Ciebie bezpośrednio poprzez social media (np. w oknie wiadomości), zastosowanie mogą mieć dodatkowo postanowienia regulaminu danego serwisu social media.

Poniżej przedstawiamy informację na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach social media.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest, w zależności od tego w ramach której ze spółek jest prowadzona rekrutacja - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. – obie z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław.

Możesz się z nami skontaktować:

 •  wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl
 •  wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl  
 •  dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
 •  pisząc na adres naszej siedziby 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A./Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl.

Wchodząc z nami w interakcję za pośrednictwem serwisów social media, np. poprzez użycie przycisku „lubię to” dostarczanego przez Facebook, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne (również poprzez narzędzie Messenger), administratorem Twoich danych osobowych jest zarówno Europa Ubezpieczenia jak i administrator danego social media.

W stosunku do danych udostępnionych przez Ciebie bezpośrednio w oknie wiadomości określonego social media, zastosowanie mają dodatkowo postanowienia regulaminu danego social media.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • na podstawie uzasadnionego interesu administratora:

       - w celu prowadzenia fanpage Europa Ubezpieczenia w określonym kanale social media zgodnie z zasadami określonymi przez to social media, w celu informowania Cię o naszej aktywności, naszych produktach, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości);  

       - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

       - w celach statystycznych zgodnie z funkcjonalnościami dostarczanymi przez dane social media i na zasadach przez nie określanych. 

 • na podstawie niezbędności przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy:

       - w celu odpowiedzi na Twoje pytania lub prośby, związane z zawartymi przez Ciebie umowami ubezpieczenia lub w celu umożliwienia Ci zawarcia takich umów.

 • na podstawie niezbędności przetwarzania danych do ochrony żywotnych interesów osoby, które dane dotyczą:

      - w celu zapewnienia Ci pomocy, wynikającej z posiadanego przez Ciebie produktu ubezpieczeniowego, w przypadku, gdy jest to niezbędne.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W efekcie wejścia z nami w interakcję za pośrednictwem social media, możemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Do wszelkich informacji o Tobie, które udostępniasz za pośrednictwem swojego profilu, ma dostęp administrator danego social media, a jeśli korzystasz z komentarzy, polubień lub udostępnień, Twoje imię i nazwisko oraz dodatkowe treści, jak np. Twój komentarz, mogą zobaczyć także inni użytkownicy.

Europa Ubezpieczenia co do zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem social media poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przekazanie danych poza EOG jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, np. udzielenia Ci pomocy poza granicami EOG.

Powinieneś jednak liczyć się z tym, że podając dane w oknach, którymi zarządza określone social media, być może są one przekazywane poza EOG.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia profilu Europa Ubezpieczenia w określonych social mediach.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W stosunku do danych, których administratorem jest Europa Ubezpieczenia, zawsze masz prawo poproszenia nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat organu nadzorczego znajdziesz na https://uodo.gov.pl/.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw związanych z ochroną danych osobowych, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym Inspektorem Ochrony Danych bądź pisząc na adres naszej siedziby, zgodnie z danymi wskazanymi na początku niniejszej informacji.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych przez określone social media oraz sposobu realizacji przez nie Twoich praw uzyskasz na ich oficjalnych stronach internetowych.

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. – obie z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław (dalej łącznie jako „Administrator”).

Możesz się z nami skontaktować:

 •  wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl
 •  wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl  
 •  dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg stawek operatora)
 •  pisząc na adres naszej siedziby 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni Pan Bartosz Sacewicz. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A./Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ze względu na to, że zostały one udostępnione przez podmiot, który reprezentujesz (dalej jako „Pracodawca”), w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Twojego Pracodawcę z Administratorem. Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane związane z pełnieniem przez Ciebie obowiązków służbowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz na podstawie:

 • wykonania umowy handlowej wiążącej Administratora z Twoim Pracodawcą lub podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy – podstawa prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Twojego Pracodawcy;
 • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa;
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez Administratora umową handlową z Twoim Pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy handlowej pomiędzy Administratorem a Twoim Pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.