Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

CRS

Common Reporting Standard - jest to procedura umożliwiająca automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż państwa Unii Europejskiej. My, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani określić, gdzie nasi klienci powinni płacić podatki (co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji wykorzystamy dane, które już posiadamy o swoich klientach, możemy również poprosić o dostarczenie brakujących informacji (danych).

Podstawa prawna i data wejścia w życie

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: Ustawa. W zakresie CRS wchodzi w życie w dniu 1 maja 2017 r.
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648/1


Które państwa podlegają procedurze CRS?

Współpraca obejmie wymianę informacji z tzw. państwami uczestniczącymi, tj. państwami spoza Unii Europejskiej, innymi niż Stany Zjednoczone Ameryki, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie. Porozumienie to stanowi podstawę do automatycznej wymiany informacji podatkowych w odniesieniu do informacji finansowych, które zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z zapisami Ustawy:

Państwo uczestniczące to:

 • inne niż RP państwo członkowskie UE,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym RP zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym UE zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Państwo trzecie – inne niż RP oraz USA, państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.


Rezydenci których państw podlegają identyfikacji/raportowaniu?

Identyfikowani będą wszyscy obcy (nie –polscy i amerykańscy) rezydenci, a raportowani do Ministerstwa Finansów będą wyłącznie rezydenci krajów, którzy przystąpili do CRS (państwa uczestniczące),

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 21) Ustawy przez „osobę raportowaną” rozumie się osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z państwa trzeciego inną niż:

a) spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,

b) spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,

c) podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,

d) instytucja finansowa.


Czy obie spółki Grupy Europa podlegają reżimowi CRS?

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z pkt 27) Ustawy instytucją finansową jest zakład ubezpieczeń oferujących pieniężne umowy ubezpieczenia, czyli jedynie Spółka życiowa, tzn. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Które umowy ubezpieczenia podlegają pod CRS?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 43) Ustawy przez rachunek raportowany – rozumie się umowę ubezpieczenia, inną niż umowa reasekuracji zawarta między dwoma zakładami ubezpieczeń, która ma wartość pieniężną oraz art. 24 ust. 1 pkt 43) Ustawy przez rachunku raportowanym – rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej lub pasywnego NFE kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną, pod warunkiem że zostanie on zidentyfikowany jako taki rachunek na podstawie procedur należytej staranności.


Które rachunki/umowy ubezpieczenia Spółki wyłączone są z obowiązku raportowania?

1/ Zgodnie z art. 59 Ustawy: Raportująca instytucja finansowa może postanowić, że istniejący rachunek podmiotów, którego łączne saldo lub wartość nie przekraczają na dzień 31 grudnia 2015 r. kwoty progowej 250 000 dolarów amerykańskich, nie podlega weryfikacji, identyfikacji ani raportowaniu jako rachunek raportowany do czasu, gdy jego łączne saldo lub wartość nie przekroczą tej kwoty według stanu na ostatni dzień kolejnych lat kalendarzowych.

2/ Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 3) Ustawy z obowiązku raportowania wyłączone są umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku której okres ważności ubezpieczenia upłynie zanim osoba ubezpieczona osiągnie wiek 90 lat, pod warunkiem że umowa spełnia następujące wymogi:

a) składki wpłacane okresowo, których wysokość nie ulega zmniejszeniu w trakcie trwania umowy, są płatne co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania umowy lub do momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek 90 lat, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy,

b) w umowie nie określono wartości umowy, do której jakakolwiek osoba miałaby dostęp w drodze wypłaty środków, zaciągnięcia pożyczki lub w inny sposób, bez uprzedniego wypowiedzenia umowy,

c) kwota wypłacana w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, z wyłączeniem świadczenia z tytułu śmierci, nie może przekroczyć łącznej wysokości wpłaconych składek, pomniejszonej o sumę opłat z tytułu śmiertelności, zachorowalności oraz innych kosztów niezależnie od tego, czy zostały faktycznie nałożone, za okres lub okresy obowiązywania umowy oraz wszelkich kwot wypłaconych przed odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy,

d) prawa wynikające z umowy nie zostały przeniesione na cesjonariusza w zamian za korzyść majątkową.

Czy sumuje się wartości wszystkich rachunków klienta?

Art. 41. Ustawy wskazuje, iż: (…) w celu określenia łącznego salda lub wartości rachunków finansowych posiadanych przez osobę na potrzeby ustalenia, czy rachunek finansowy jest rachunkiem o wysokiej wartości, raportująca instytucja finansowa jest również obowiązana do sumowania wszystkich rachunków finansowych, o których opiekun klienta wie lub co do których ma podstawy sądzić, że rachunki te, z wyjątkiem rachunków powierniczych, są bezpośrednio lub pośrednio przez tę samą osobę założone, posiadane lub kontrolowane.

Jakie informacje powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych?

Będą to:

 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres miejsca zamieszkania,
 • państwo rezydencji,
 • numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer rachunku,
 • saldo / wartość rachunku,
 • numer i serię dowodu tożsamości przy założeniu, że:

 

 • przez TIN rozumie się numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych;
 • przez saldo rachunku lub wartość, w tym wartość pieniężną lub wartość wykupu – w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty, ustaloną na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana oraz informację o jego zamknięciu - jeżeli rachunek został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana

 

Jakie obowiązki spoczywają na nas jako raportującej instytucji finansowej?

 
Jesteśmy zobowiązani do:

 • stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,
 • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności,
 • gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

 

Jaki jest termin przekazania informacji o rachunkach raportowanych?

Raportująca instytucja finansowa przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.


Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu CRS.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 36 92 887 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania