Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

19.11.2020
Informacja o wstrzymaniu wyceny funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Informujemy, że Rockbridge TFI S.A. (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie postanowień Statutu Funduszu, wstrzymuje wykonywanie wyceny Funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 (dalej: Fundusz). Powodem wstrzymania wykonywania wycen jest zajęcie praw majątkowych Funduszu, na wniosek spółki GetBack S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, w związku ze sporem jaki GetBack S.A. prowadzi z innymi podmiotami, w tym z Funduszem. Wycena funduszu nie będzie dokonywana, aż do momentu zakończenia sporu.

Więcej
05.10.2020
Informacja o likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pozyskaną przez nas informacją wyrażoną w komunikacie z dnia 23.09.2020 r., BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „BNP TFI”) w dniu 24.09.2020 r. rozpoczął likwidację subfunduszu BNP Paribas Aktywny, wydzielonego ramach Funduszu BNP Paribas Premium SFIO (dalej „Fundusz”) działając na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Statutu Funduszu. W trakcie procesu likwidacji nie będzie możliwe nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz nie będzie publikowana wycena Funduszu. Zakończenie likwidacji Funduszu jest planowane na dzień 24 września 2023 roku, przy czym jest to termin orientacyjny i może on ulec zmianie.

Więcej
25.09.2020
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Informujemy, że z dniem 30.12.2020 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.Więcej
07.08.2020
Informacja o kontynuacji tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa funduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „BNP TFI”) z dnia 06.08.2020 r., BNP TFI za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przedłuża okres zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa dla funduszu BNP Paribas Aktywny (dalej jako „SFIO”) do dnia 23 września 2020r.

Więcej