Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

21.10.2016
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa IPOPEMA Global Bonds (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa UniAbsolute Return Akcyjny (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Trigon XXI (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Więcej
30.09.2016
Informacja o zakończeniu okresu ubezpieczenia na życie i dożycie „Sześciu Wspaniałych"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że dnia 27 września 2016 r. zakończył się okres ubezpieczenia na życie i dożycie „Sześciu Wspaniałych” przygotowanego we współpracy z Euro Bankiem S.A.Więcej
29.09.2016
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Franklin European Dividend Fund, subfunduszu Franklin Templeton Investment Funds

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 10.10.2016 r. zmianie ulega polityka inwestycyjna funduszu Franklin European Dividend Fund, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK Europa Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged). Polityka inwestycyjna funduszu zmienia się w ten sposób, że zarządzający inwestycjami zyska możliwość inwestowania w finansowe instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających, dla celów efektywnego zarządzania portfelem i/lub dla celów inwestycyjnych. Takie finansowe instrumenty pochodne mogą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub na rynku pozagiełdowym i mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe forward, krzyżowe kontrakty terminowe forward i kontrakty terminowe futures, opcje na takie kontrakty, walory powiązane z akcjami, a także opcje.

Więcej
04.08.2016
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że w związku z powziętą przez Towarzystwo informacją o zmianie polityki inwestycyjnej i nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, z dniem 05.08.2016 r. UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych zmienia nazwę na: UFK Europa Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych.

Więcej