Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.


25.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadające numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w TU na Życie Europa S.A.

Więcej

14.04.2020 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów:

Więcej

06.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU na Życie Europa S.A.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem następującym po dniu odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, tj. z dniem 4 kwietnia 2020 r., do składu Zarządu VII kadencji TU na Życie Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołany został nowy członek Zarządu Pan Artur Chądzyński, któremu powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu.

Więcej

18.03.2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 12.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej
1