Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act – amerykańska ustawa uchwalona przez Kongres w dniu 28 marca 2010 r. przewidująca m.in. obowiązek identyfikacji amerykańskich posiadaczy rachunków finansowych i przewidujące obowiązek raportowania informacji o niektórych rachunkach za pośrednictwem polskich organów do USA. Polski instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń na życie, na podstawie umowy międzynarodowej zostały zobowiązane do wykonywania tych czynności.

Podstawa prawna


 • Umowa z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647), zwana: IGA (intergovernmental agreement) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1647/1
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz.1712), zwana Ustawą FATCA - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1712/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA (Dz. U. z 2016 r. poz. 123) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/123/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 554) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/554/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 394) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/394/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 435) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/435/1

 

Status Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jako zakładu ubezpieczeń

Zgodnie z art. 1 Umowy IGA przez zakład ubezpieczeń rozumie się każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń (lub podmiot dominujący zakładu ubezpieczeń) i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty.

Mając na uwadze wymogi FATCA nasza Spółka życiowa, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., została zarejestrowana jako raportująca zagraniczna instytucja finansowa (Reporting Model 1 FFI) w amerykańskim urzędzie podatkowym IRS (Internal Revenue Service) będącym odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego i posiadającą numerem identyfikacji podatkowej GIIN (Global Intermediary Identification Number): FM18G5.00029.ME.616, co można sprawdzić na stronie: https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf

 

Kto jest podatnikiem USA?


Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
Posiada amerykańskie obywatelstwo

 • Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty)
 • Dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
 • Spełniła test długości pobytu, to znaczy:
  • osoba ta przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie
  • liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.


Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe z USA są silniejsze niż z Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w USA zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 197 r., Nr 31, poz. 178)

 

W jaki sposób wypełniamy obowiązki FATCA względem Klienta?


Przystępując do umowy ubezpieczenia od 1 grudnia 2015 r. nasz przyszły Klient wypełnia we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (powiązanej z rachunkiem inwestycyjnym) lub uposażony we wniosku o wypłatę świadczenia oświadczenie o statusie FATCA zawierające m.in. dane o:

 • rezydenturze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
 • numerze identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) – TIN (Taxpayer Identyfication Number)

 

Jak mogą złożyć oświadczenia o statusie FATCA nasi obecni Klienci?

 
Dla Klientów z tzw. okresu przejściowego, czyli umów zawartych od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. pomocniczo przygotowano formularz oświadczenia FATCA do pobrania z naszej strony www.

Oświadczenie możesz:

 • złożyć osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • przesłać korespondencyjnie na adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław
 • przesłać elektronicznie* w formie skanu na adres e-mail: bok@tueuropa.pl

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunków w zakresie FATCA jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_FATCA_30112016_55036.pdf

 

Jakie są konsekwencje nie złożenia oświadczenia o statusie FATCA?

 
Dla Klientów z okresu przejściowego wiąże się to z blokadą rachunku, która powoduje brak możliwości dysponowania i korzystania przez posiadacza ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku do czasu złożenia w/w oświadczenia. Środki zgromadzone na rachunku zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia 01.12.2016 r., a odblokowane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczenia, zgodnie z treścią art. 19 ust. 11 Ustawy FATCA.

Dla nowych Klientów, którzy podpisali umowy od 1 grudnia 2015 r. oznacza to brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

Bardzo ważne! Złożenie fałszywego oświadczenia wiąże się z odpowiedzialnością karną.


Jakie dane amerykańskich rezydentów podatkowych zostaną przekazane do USA?

 

Jesteśmy zobowiązani do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej
 • adres
 • amerykański NIP, czyli TIN
 • numer rachunku finansowego
 • sumę sald rachunków Klienta

 

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych jesteśmy zobowiązani do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50 000 USD.

 
Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu FATCA.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 36 92 887** od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.

 

* W przypadku niepodania adresu e-mail podczas przystąpienia do umowy/zawarcia umowy ubezpieczenia, istnieje możliwość rejestracji adresu e-mail do kontaktów drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jest to niezbędne do przesłania oświadczenia drogą elektroniczną.

** Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania

Oswiadczenie FATCA