Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged)
DATA WYCENA
PLN
2024-05-17 52.30 up 4.77% 21.06% 36.91% 13.23% 210.94%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged) (dawniej UFK Europa Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN-H1)) stanowią Jednostki Uczestnictwa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) (PLN) (hedged). Strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, papiery zamienne i warranty papierów wartościowych. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Choć menadżer inwestycyjny będzie poszukiwał możliwości inwestycyjnych wśród dużej liczby branż, oczekuje się, iż znaczna część lokat skoncentruje się na pewnych konkretnych branżach. Branże te obejmować mogą, między innymi, technologię (w tym komputery i telekomunikację), opiekę zdrowotną (w tym biotechnologię), produkty konsumpcyjne i usługi konsumpcyjne (w tym media, radio, telewizję i rozrywkę). Podstawową walutą Funduszu jest dolar amerykański.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-08-13
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań