Kiedy firma potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowej?

Opublikowano
gwarancji ubezpieczeniowej

Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla wierzyciela. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej uzyskuje on pewność, że nie poniesie strat, jeżeli kontrahent nie dotrzyma zobowiązania.

Firmy, zwłaszcza z sektora budowlanego, choć nie tylko one, często potrzebują gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż ułatwiają one, a często wręcz stanowią warunek zawarcia umowy z innym przedsiębiorcą bądź instytucją państwową.

Na czym polega gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja polega na tym, że ubezpieczyciel, czyli gwarant, zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego na rzecz wierzyciela (beneficjenta gwarancji) w przypadku, gdy dłużnik (zobowiązany, nazywany też zleceniodawcą gwarancji) nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania wobec wierzyciela. Tym samym gwarancja stanowi dla wierzyciela zapewnienie, że nie poniesie on straty, jeśli kontrahent nie dotrzyma umowy.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowej są więc nie do przecenienia. Dla beneficjenta gwarancja ubezpieczeniowa jest wiarygodną formą zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Z kolei zobowiązanemu przedsiębiorcy gwarancja pozwala na spełnienie wymagań kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia. Oprócz tego ogranicza konieczność zamrażania własnych środków oraz uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie. Korzyścią z gwarancji ubezpieczeniowej jest też to, że potwierdza ona pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową, a to z kolei wpływa korzystnie na ocenę wiarygodności przedsiębiorcy jako partnera biznesowego.

Kiedy przydają się gwarancje ubezpieczeniowe?

W zależności od przeznaczenia wyróżniamy różne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych.

W przetargach przydaje się gwarancja zapłaty wadium, która zastępuje wadium gotówkowe. W tym przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby firma, który wygrała przetarg, odmówiła podpisania kontraktu na warunkach oferty.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu zabezpiecza w sytuacji, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt.

Przy realizacji umowy przyda się też gwarancja zwrotu zaliczki. Może być ona udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który otrzymał zaliczkę na jej realizację. W tej gwarancji zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty wskazanej kwoty, gdyby firma nie wykonała umowy i nie rozliczyła w wyznaczonym terminie zaliczki.

W okresie rękojmi po zakończeniu inwestycji zastosowanie ma gwarancja usunięcia wad i usterek, która jest zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

Warto pamiętać, że gwarancja ubezpieczeniowa nie zwalnia z wykonania zobowiązania nią zabezpieczonego.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się