Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
17.10.2018
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z UFK „Nest Solidne Inwestycje”:

z:
na:
UFK Europa Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
UFK Europa Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
UFK Europa PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy)
UFK Europa PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)

 

Powyższa zmiana nazw UFK wynika ze zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa stanowią aktywa danego UFK.

Ponadto informujemy, że od 02.10.2018 r. zmianie uległa również polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa UFKEuropa PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy). Polityka inwestycyjna PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy), polega na inwestowaniu w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Powyższe zmiany są zmianami niezależnymi od nas i nie powodują zmiany treści indywidualnych umów ubezpieczenia, w ramach których oferowane są wskazane UFK.

Szczegółowe informacje o danym funduszu inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa danego UFK, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz inwestycyjny zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego funduszu inwestycyjnego. Na stronie internetowej www.tueuropa.pl umieścilismy informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt informacyjny oraz statut danego funduszu inwestycyjnego. Polityka funduszu inwestycyjnego może ulegać zmianie, co jest od nas niezależne.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań