Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Selektywny
DATA WYCENA
PLN
2024-05-14 81.31 none -2.32% 4.61% 3.7% -17.24% -18.69%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Selektywny [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, których Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego, a inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, a także wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania. Wynik z inwestycji w UFK zależy również od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku osiągnięcia zysku osiągniętego z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK

Aktywa "UFK Selektywny" stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, depozyty bankowe oraz środki pieniężne.

Maksymalnie 5% aktywów "UFK Selektywny" stanowią depozyty bankowe. Depozyty bankowe mogą być zakładane tylko w bankach prowadzących działalność z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deutsche Bank Polska S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., inny bank dla którego agencja ratingowa „Standard & Poor's Ratings” opublikowała rating nie gorszy niż „BBB”. Depozyty zakładane w ramach UFK nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne w ramach UFK są zdeponowane w ING Bank Śląski S.A.

Pozostałą część aktywów "UFK Selektywny" stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz środki pieniężne. Łączna wartość ekspozycji w Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zawiera się w przedziałach procentowych wartości aktywów "UFK Selektywny" wskazanych w Regulaminie UFK, w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzającego Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Informacja o bieżącej strukturze aktywów UFK znajduje się w sprawozdaniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego „UFK Selektywny”, publikowanym na www.tueuropa.pl.


Aktywami UFK zarządzał Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.) do dnia 5.11.2019 r.


Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, którego Certyfikaty Inwestycyjne mogą stanowić aktywa "UFK Selektywny", przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera karta informacyjna FIZ. Karta informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

Ubezpieczyciel przygotował kartę informacyjną FIZ zawierającą szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym:

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, na potrzeby określenia wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2014-10-31
RYZYKO

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań