Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
18.03.2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 Wrocław, dnia 18.03.2020 r.

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 12.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.

8) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

9) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10) Rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy - wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad.

 

2. Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty: 

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

b. sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

c. zwięzłą ocenę Rady Nadzorczej sytuacji Spółki;

d. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

e. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

f. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Za Zarząd:

 

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu                 Ewa Lipińska - Wiceprezes Zarządu