Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
02.06.2022 Zawiadomienie o zmianie w Zarządzie

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadająca numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje, iż z dniem 02 czerwca 2022 r. do składu  Zarządu VII kadencji TU na Życie Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołany został pan Artur Maliszewski, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu pod warunkiem uzyskania zgody KNF, zaś do uzyskania w/w zgody funkcję Wiceprezesa Zarządu wraz z powierzeniem obowiązków Prezesa Zarządu.