Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
07.04.2022 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 

Wrocław, dnia 07.04.2022 r.

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2022 r. na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.
 
 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021. Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2021.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 11. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU na Życie Europa S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 
      2.  Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty: 
 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
 2. sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
 3. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021.
 4. wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021.e.   projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd.f.  ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU na Życie Europa S.A. 
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Za Zarząd:

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu   

Krzysztof Morawski - Członek Zarządu