Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
10.08.2021 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS

Wrocław, dnia 10.08.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadająca numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie finansowe TU na Życie Europa S.A. za rok 2020,

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności TU na Życie Europa S.A. za rok 2020,

3. Sprawozdranie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TU na Życie Europa S.A. za rok 2020,

4. Uchwała o zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu TU na Życie Europa S.A. sprawozdania finansowego TU na Życie Europa S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności TU na Życie Europa S.A. za rok 2020,

5. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU na Życie Europa S.A. o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz o wypłacie dywidendy z zysku z lat ubiegłych.