Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
07.12.2020 Ogłoszenie o utracie odcinka zbiorowego akcji

Wrocław, 07.12.2020 r.

 

Ogłoszenie o utracie odcinka zbiorowego akcji

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadające numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych informuje, że w dniu 07.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2020 poz. 69086 ukazało się następujące ogłoszenie:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (KRS 0000092396, „Towarzystwo”) ogłasza o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennych zwykłych serii pierwszej o numerach od 1 do 68 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, oraz wzywa osoby, które są w posiadaniu powyższego dokumentu, aby w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia złożyły powyższy dokument w Towarzystwie oraz zgłosiły swoje roszczenia wobec niego, pod rygorem umorzenia powyższego dokumentu i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej Towarzystwa.

 

 

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu         Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu