Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
06.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU na Życie Europa S.A.

Warszawa, 06.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadającej numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje, iż z dniem następującym po dniu odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, tj. z dniem 4 kwietnia 2020 r., do składu  Zarządu VII kadencji TU na Życie Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołany został nowy członek Zarządu Pan Artur Chądzyński, któremu powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A., tj z dniem 3 kwietnia 2020 r., ustał mandat Wiceprezes Zarządu Pani Ewy Lipińskiej.