Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
26.04.2022 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej i udzieleniu prokury łącznej

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadające numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU na Życie Europa S.A. z dniem 25.04.2022 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TU na Życie Europa S.A., VIII kadencji, na okres wspólnej kadencji pana Yoshiyuki Nagato i powierzyło mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem otwarcia w/w Walnego Zgromadzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnionej funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej złożył pan Takeshi Kamoshita.

Dodatkowo TU na Życie Europa S.A. informuje o udzielenie z dniem 21 kwietnia 2022r. prokury łącznej pani Beacie Gil na podstawie, której pani Beata Gil będzie umocowana wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu TU na Życie Europa S.A. wspólnie z członkiem Zarządu.

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu       

Krzysztof Morawski – Członek Zarządu