Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
23.11.2022 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wrocław, dnia 23 listopada 2022 r.

 

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 8 grudnia 2022 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Zmiana Statutu Spółki.

6)      Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7)      Wolne wnioski.

8)      Zamknięcie obrad.

 

Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowany przez Zarząd.

 

Projektowane zmiany Statutu Spółki. 

a)      dotychczasowy § 25 ust. 4 w brzmieniu:

 

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

otrzymuje brzmienie:

 

Dokumenty odpowiadające swej treści sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowemu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem z badania opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania.

 

b)     dotychczasowy § 39 ust. 3 w brzmieniu:

 

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

 

otrzymuje brzmienie:

 

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania zgodnie z obowiązującym w tym względzie przepisami prawa.

 

c)      dodaje się § 39 ust. 4 pkt 33 w brzmieniu:

 

udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

d)     dotychczasowy § 39 ust 6 w brzmieniu:

 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

 

otrzymuje brzmienie:

 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu, prokurentów, pracowników i innych osób zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

 

e)      dotychczasowy § 42 ust. 1 brzmieniu:

 

Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.

 

otrzymuje brzmienie:

 

Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

 

f)       dotychczasowy § 45 ust. 4 w brzmieniu:

 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała podjęta w takim trybie jest protokołowana i następnie podpisywana w drodze obiegowej.  Szczegółowe zasady określające sposób głosowania w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

otrzymuje brzmieniu:

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwała podjęta w takim trybie jest protokołowana i następnie podpisywana w drodze obiegowej. Szczegółowe zasady określające sposób głosowania w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

g)      dodaje się § 45 ust. 5 w brzmieniu:

 

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej.

 

h)     dotychczasowy § 46 ust. 2 i 3 w brzmieniu:

 

  1.       Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  2.       Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

 

otrzymuje brzmienie:

  1.       Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
  2.       Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

 

i)       dotychczasowy § 47 w brzmieniu:

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

 

otrzymuje brzmienie:

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może ustanawiać również doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

 

j)       dotychczasowy § 50 w brzmieniu:

 

Okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja).

 

otrzymuje brzmienie:

 

Okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.