Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
24.08.2022 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 08 września 2022 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Zmiana Statutu Spółki.

6)      Wolne wnioski.

7)      Zamknięcie obrad.

 

Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowany przez Zarząd.

Projektowane zmiany Statutu Spółki. 

a)      dotychczasowy § 39 ust. 4 pkt 5 w brzmieniu:

 

5)      powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu; powierzenie jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu,

 

otrzymuje brzmienie:

 

5)      powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji I (pierwszego) Wiceprezesa Zarządu, powierzenie jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu,

 

b)     dotychczasowy § 49 ust. 4 w brzmieniu:

 

4.      Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji i określa funkcje poszczególnych jego Członków z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołują założyciele. Rada Nadzorcza powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu, może też powierzyć jednemu bądź większej liczbie członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa krajowego zakładu ubezpieczeń, następuje za zgodą organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcję Członka Zarządu w poprzedniej kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

 

otrzymuje brzmienie:

 

  1.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji i określa funkcje poszczególnych jego Członków z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołują założyciele. Rada Nadzorcza powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu, może też powierzyć jednemu z Członków Zarządu funkcję I (pierwszego) Wiceprezesa Zarządu, zaś jednemu bądź większej liczbie członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołanie dwóch Członków Zarządu, tj. Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, następuje za zgodą organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcję Członka Zarządu w poprzedniej kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.