Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
01.06.2023 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2023 r.

 

Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 16 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 w trybie art. 382 § 3 KSH.

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7)      Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.

8)      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

9)      Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

10)    Zmiana Statutu Spółki.

11)    Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU na Życie Europa S.A.

12)    Wolne wnioski.

13)    Zamknięcie obrad.

 

2. Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty: 

a)      sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem  biegłego rewidenta,

b)      sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,

c)      sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 w trybie art. 382 § 3 KSH,

d)      wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2022,

e)      projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd,

f)      ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU na Życie Europa S.A.

 

3. Projektowana zmiana Statutu Spółki.

dotychczasowy § 61 w brzmieniu:

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza przed upływem roku obrotowego, jednakże ten sam podmiot nie może być wybrany na okres dłuższy niż 5 lat.

otrzymuje brzmienie:

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza przed upływem roku obrotowego.

  

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.