Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
25.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Wrocław, 25.09.2020 r.
 
Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

PIERWSZE  WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadające numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w TU na Życie Europa S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie TU na Życie Europa S.A., tj. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.

 

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu                    Marta Małek-Bernadzikowska - Członek Zarządu