Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
16.10.2020 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Wrocław, 16.10.2020 r.
 
Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 5 § 5 k.s.h oraz zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, a także mając na względzie art. 405 k.s.h zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 23 października 2020 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się bez zachowania wymogów formalnych zwołania określonych w art. 402 § 3 k.s.h., tj. bez zachowania wymogu zwołania Walnego Zgromadzenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia oraz bez zachowania wymogu zwołania za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską.

 

1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie zdolności walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU na Życie Europa S.A.

6) Zmiana Statutu Spółki. 

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad. 

 

2. Projektowana zmiana Statutu Spółki:

a) w § 13 dodany zostaje ust. 2-10 w brzmieniu: 

  1.  W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, odcinka zbiorowego akcji albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, na żądanie uprawnionego Zarząd wyda nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka ponosi koszt wydania dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego. Wydanie nowego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji następuje po uprzednim zwrocie przez akcjonariusza uszkodzonego, wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego.
  2. Zarząd uprawniony jest do wydawania w miejsce zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji duplikaty tych dokumentów.
  3. W przypadku złożenia do Spółki przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu akcji, która została zniszczona lub utracona, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., nr 5, poz. 20), lecz zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Statutu. Do podejmowania wszelkich czynności związanych z wydaniem duplikatu akcji uprawniony jest Zarząd.
  4. Wniosek o wydanie duplikatu akcji powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu dokumentu akcji lub jego utracie. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) o zniszczeniu lub utracie dokumentu, dokonując jednocześnie wezwania osób, które są w posiadaniu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, aby w terminie wyznaczonym przez Zarząd - nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia - złożyły ten dokument w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
  5. W przypadku braku zgłoszenia się jakichkolwiek osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd umarza zniszczony lub utracony dokument akcji i w to miejsce wydaje akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej duplikat akcji.
  6. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do danego dokumentu akcji, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, poinformuje o możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, a następnie zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji i zwróci dokument akcji składającemu.
  7. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
  8. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
  9. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odcinków zbiorowych akcji oraz do wydanych uprzednio duplikatów akcji.

a co za tym idzie dotychczasowa treść § 13 w brzmieniu:

Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

będzie stanowiła ust. 1 tego paragrafu.

 

b) wykreślony zostaje § 45 ust. 5 w brzmieniu:

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.     

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                    Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu