Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
28.05.2021 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Wrocław, dnia 28.05.2021 r.
 
Zarząd
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finasowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

7) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych. 

8) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

9) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12) Wolne wnioski.

13) Zamknięcie obrad.

 

2. Zarząd TU na Życie Europa S.A. jednocześnie informuje, iż akcjonariusz Spółki otrzyma następujące dokumenty:

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

b. sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;

c. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;

d. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;

e. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A. proponowane przez Zarząd.

 

3. Projektowane zmiany Statutu Spółki. 

a) dotychczasowy § 13 w brzmieniu:

1. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

2. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, odcinka zbiorowego akcji albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, na żądanie uprawnionego Zarząd wyda nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka ponosi koszt wydania dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego. Wydanie nowego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji następuje po uprzednim zwrocie przez akcjonariusza uszkodzonego, wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego.

3. Zarząd uprawniony jest do wydawania w miejsce zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji duplikaty tych dokumentów.

4. W przypadku złożenia do Spółki przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu akcji, która została zniszczona lub utracona, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., nr 5, poz. 20), lecz zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Statutu. Do podejmowania wszelkich czynności związanych z wydaniem duplikatu akcji uprawniony jest Zarząd.

5. Wniosek o wydanie duplikatu akcji powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu dokumentu akcji lub jego utracie. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) o zniszczeniu lub utracie dokumentu, dokonując jednocześnie wezwania osób, które są w posiadaniu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, aby w terminie wyznaczonym przez Zarząd - nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia - złożyły ten dokument w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

6. W przypadku braku zgłoszenia się jakichkolwiek osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd umarza zniszczony lub utracony dokument akcji i w to miejsce wydaje akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej duplikat akcji.

7. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do danego dokumentu akcji, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, poinformuje o możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, a następnie zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji i zwróci dokument akcji składającemu.

8. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

9. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

10. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odcinków zbiorowych akcji oraz do wydanych uprzednio duplikatów akcji.

otrzymuje brzmienie: 

Akcje są niepodzielne. 

 

b) Uchylony zostaje § 17 w brzmieniu:

Przeniesienie akcji następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji

a co za tym idzie otrzymuje on brzmienie:

(Uchylony).

 

c) dotychczasowy § 18 ust. 1 w brzmieniu:

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, które zostały wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, z tym że zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Zarządu pod warunkiem, że możliwość wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownik przewiduje czynność prawna prawo to ustanawiająca oraz że w księdze akcyjnej znajduje się zapis o upoważnieniu zastawnika lub użytkownika do wykonywania prawa głosu.

otrzymuje brzmienie:

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

d) dotychczasowy § 19 w brzmieniu:

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.

otrzymuj brzmienie:

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Za Zarząd:

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                  Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu