Ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawarta między osobą fizyczną a ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie indywidualne

Data publikacji

Ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawarta między osobą fizyczną a ubezpieczycielem.

  • Udostępnij
Ubezpieczenie grupowe – umowa zawierana na rzecz określonej grupy osób (ubezpieczonych), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.

Ubezpieczenie grupowe

Data publikacji

Ubezpieczenie grupowe – umowa zawierana na rzecz określonej grupy osób (ubezpieczonych), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.

  • Udostępnij
Uposażony - osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Uposażony

Data publikacji

Uposażony - osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

  • Udostępnij
Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zajścia określonych zdarzeń.

Ubezpieczyciel

Data publikacji

Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zajścia określonych zdarzeń.

 

  • Udostępnij
Ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki.

Ubezpieczony

Data publikacji

Ubezpieczony – osoba objęta ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki.

 

  • Udostępnij
Ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki.

Ubezpieczający

Data publikacji

Ubezpieczający – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU i zobowiązana do zapłaty składki.

 

  • Udostępnij