kwota należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

Składka

Data publikacji

Składka – kwota należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

 

  • Udostępnij
Przedmiot ubezpieczenia – w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia są zdrowie i życie.

Przedmiot ubezpieczenia

Data publikacji

Przedmiot ubezpieczenia – w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia są zdrowie i życie.

 

  • Udostępnij
OWU –  czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument określający m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

OWU

Data publikacji

OWU –  czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument określający m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

 

  • Udostępnij
okres ubezpieczenia, to czas w którym towarzystwo udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wskazany jest w umowie ubezpieczenia, warunkowany wpływem pierwszej składki.

Okres ubezpieczenia

Data publikacji

Okres ubezpieczenia – okres, w którym towarzystwo udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wskazany jest w umowie ubezpieczenia, warunkowany wpływem pierwszej składki.

  • Udostępnij
OC – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

OC

Data publikacji

OC – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

  • Udostępnij
NNW najczęściej kojarzy się z ubezpieczeniem wykupowanym w pakiecie (wraz z obowiązkowym OC) przy ubezpieczeniu samochodu, którym objęci są pasażerowie i kierowca ubezpieczonego pojazdu. Tymczasem ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym i nie musi stanowić tylko dodatku do OC. Wiele firm oferuje kompleksowe NNW, które chroni całą rodzinę od zdarzeń losowych, nie tylko podczas wypadków komunikacyjnych.  Przy zakupie NNW warto zwrócić uwagę na jego zakres, sumę ubezpieczenia oraz wyłączenia

NNW

Data publikacji

NNW – osobna umowa ubezpieczenia albo dodatkowa umowa w ramach ubezpieczenia turystycznego, komunikacyjnego lub na życie. Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, np. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 

  • Udostępnij