Polisa OC dla wykonawcy – kiedy musimy, a kiedy możemy ją wykupić?

Opublikowano
oc dla wykonawcy

Przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w przetargu, muszą liczyć się z żądaniem opłaconej polisy OC dla wykonawcy. W jakich przypadkach jest ona obowiązkowa?

Warto wiedzieć, że zamawiający nie może żądać od firm startujących w przetargu dowolnych dokumentów i poświadczeń. Kwestie te reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 231). Mówi ono, że „zamawiający może żądać na okoliczność znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”.

Oznacza to, że nie może to być jakiekolwiek ubezpieczenie OC. Ubezpieczeniem musi być objęty przedmiot zamówienia. Nie możemy więc startować w przetargu na roboty budowlane, gdy nasza polisa obejmuje np. prace montażowe. Jednak nie ma obowiązku, by polisa OC dla wykonawcy obejmowała cały zakres działalności, który przedsiębiorca zgłosił do KRS czy CEiDG. Zamawiający może dodatkowo zażądać potwierdzenia, że polisa jest opłacona.

Co ciekawe, polisa OC dla wykonawcy nie musi obejmować terminu, w którym mają być wykonywane prace zlecone w przetargu. Wystarczy, że będzie opłacona na dzień, w którym kończy się termin składania ofert. Z czego to wynika? Polisa OC dla wykonawcy ma być gwarancją, że zwycięzca przetargu może taką polisę wykupić na czas objęty umową. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe podejmie ryzyko objęcia wykonawcy ubezpieczeniem, to można przypuszczać, że jego funkcjonowanie nie jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem.

Kolejną ważną kwestią jest wysokość sumy gwarancyjnej. Ubezpieczenie ma chronić przed roszczeniami poszkodowanych, więc wysokość sumy gwarancyjnej powinna zależeć od przewidywanej szkody na osobie lub w mieniu, jaka może powstać wskutek wykonywania zamówienia.

Zamawiający może żądać dwóch rodzajów polis: od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze swoją działalnością i od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez nienależyte wykonanie umowy. Warto podkreślić, że tej drugiej polisy wykonawca może żądać tylko od zwycięzcy przetargu.

Co jeśli zamawiający nie żąda polisy OC dla wykonawcy? Oczywiście wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku jej wykupić. Warto jednak pamiętać, że bardzo często umowy, szczególnie z urzędami, konstruowane są w taki sposób, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji kontraktu. Warto więc mimo wszystko wykupić polisę, by koszty nieprzewidzianych zdarzeń nie przekroczyły zysku z kontraktu, jaki zawarliśmy.

 

 

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się