Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK DEBT & EQUITY II
DATA WYCENA
PLN
2024-05-14 50.52 none -6.98% -8.38% -3.2% 25.89% -49.48%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY II [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego, a inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, a także wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania. Wynik z inwestycji w UFK zależy również od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK
Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Strategia Inwestycyjna „UFK DEBT & EQUITY II” zakłada alokowanie środków UFK przede wszystkim w Certyfikaty Inwestycyjne wierzytelnościowych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (z serii Trigon Profit: Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ) tworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. (ok. 70% środków) oraz w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Trigon Quantum Neutral (ok. 30% środków). Ze względu na różnice w wycenie, terminach nabyć i niepodzielność Certyfikatów Inwestycyjnych lub też brak możliwości nabycia danych Certyfikatów Inwestycyjnych dopuszczalne są odstępstwa od wskazanego powyżej modelu alokacji. Strategia dopuszcza także lokowanie środków w depozyty bankowe (do 5%) oraz w środki pieniężne (do 100%).

Strategia Inwestycyjna zakłada stopniowe zwiększanie udziału aktywów UFK w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez umorzenia części posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych tworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. oraz nabywanie za te środki Certyfikatów Inwestycyjnych Trigon Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. UFK będzie dążył, by po 60 miesiącach od dnia utworzenia „UFK DEBT & EQUITY II”, osiągnąć alokację do 100% aktywów UFK w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Osiągnięcie celu inwestycyjnego UFK polegającego na powiększaniu wartości aktywów UFK w wyniku wzrostu wartości lokat Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, nie jest gwarantowane.

Dopuszczalna struktura aktywów "UFK DEBT & EQUITY II":

Aktywa UFK Minimalny udział w strukturze aktywów Maksymalny udział w strukturze aktywów
Depozyty bankowe                                                   0% 5%
Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 0% 100%
Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne 
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte utworzone/ 
reprezentowane przez Trigon TFI
0% 100%
Środki pieniężne 0% 100%Łączna wartość ekspozycji środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY II” w aktywa finansowe wymienione w tabeli powyżej, stanowi 100% aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY II”.

Depozyty bankowe mogą być zakładane tylko w bankach prowadzących działalność z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deutsche Bank Polska S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., inny bank dla którego agencja ratingowa „Standard & Poor's Ratings” opublikowała rating nie gorszy niż „BBB”. Depozyty zakładane w ramach UFK nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne w ramach UFK są zdeponowane w ING Bank Śląski S.A.

Informacja o bieżącej strukturze aktywów UFK znajduje się w sprawozdaniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY II”, publikowanym na www.tueuropa.pl.

Aktywami UFK zarządzał Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.) do dnia 5.11.2019 r.


Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje o  Niestandaryzowanch Sekurytyzacyjnych Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych utworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. (z serii Trigon Profit: Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ), przede wszystkim dotyczące ich polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela karta informacyjna, będąca załącznikiem nr 2 do Regulaminu UFK. Karta informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie mogą zostać udostępnione.

Szczegółowe informacje o Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przede wszystkim dotyczące jego polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela karta informacyjna, będąca załącznikiem nr 1 do Regulaminu UFK. Karta informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, na potrzeby określenia wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2016-04-29

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań