Słowniczek pojęć trudnych (np. aktuariusz, karencja, ekspiracja, etc.)

Opublikowano
słowniczek ubezpieczeniowy

Aby kupić dobre ubezpieczenie, trzeba dokładnie przejrzeć dostępne na rynku oferty. Problem w tym, że znajduje się w nich wiele trudnych słów, których znaczenie nie każdy zna. Dlatego przygotowaliśmy krótki słowniczek trudnych pojęć.

 

Kim są aktuariusz i cedent? Czym jest karencja, a czym franczyza redukcyjna? Na te pytania odpowie nasz słowniczek:

SŁOWNICZEK:

Aktuariusz – to pracownik firmy ubezpieczeniowej, profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka. Stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych. Ustala także wielkość tzw. rezerw finansowych.

Akwizycja - to czynności wykonywane przez agenta ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń. Akwizycja polega na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz na doradztwie w tym zakresie, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Cedent – to osoba przenosząca wierzytelność (czyli np. prawo do odszkodowania) na inną osobę lub instytucję (cesjonariusza), np. na bank. W takim przypadku cesja z ubezpieczeń AC, mieszkaniowych czy na życie stanowi zabezpieczenie udzielanego kredytu.

Cesja – to umowa przekazania przez klienta praw lub wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auto.

Ekspiracja – to samoistne wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Dotyczy umów zawartych na czas określony.

Franszyza - wyznacza sumy ubezpieczenia lub rozmiary szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Najczęściej określana jest kwotowo, rzadziej w procentach. Franszyza może być integralna. Wtedy do jej wysokości (np. do 1000 zł) ubezpieczyciel nie wypłaci ani złotówki, natomiast jeśli szkoda przekroczy tę kwotę choćby o złotówkę, zostanie pokryta w całości.

Franszyza redukcyjna - to część szkody, której ubezpieczyciel nie pokrywa w żadnym wypadku.

Karencja – to wynikający z umowy czas, w którym wypadek ubezpieczeniowy nie powoduje wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej karencja stosowana jest w przypadku obejmowania ochroną kobiet ciężarnych czy działania różnych opcji ubezpieczeń chorobowych. Zapobiega sytuacji, w której osoba chora, gdy dowiaduje się o swojej chorobie, zawiera umowę i korzysta z ochrony.

Klauzula - to zapisy zawarte w polisie, które ustalają wszelkie prawa i obowiązki stron, zakres ubezpieczenia, terminy itp.

Koasekuracja – to wspólne ubezpieczenie określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli w jednej polisie. Odpowiedzialność poszczególnych ubezpieczycieli jest ustalona w procentach sumy ubezpieczenia.

Kompensacja – to ochrona polegająca na wyrównaniu skutków materialnych wywołanych przez zdarzenie losowe.

Malus – to system pozwalający na przyporządkowanie kierowcy do danej klasy szkodowości, co pozwala na wyliczenie składki. Zgodnie z tym systemem w ubezpieczeniach OC i AC składki w kolejnym okresie ubezpieczeniowym mogą wzrosnąć bądź zmaleć. System wynagradza kierowców za bezszkodową jazdę i karze za spowodowanie szkody.

Niedoubezpieczenie – powstaje, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

O.W.U. czyli ogólne warunki ubezpieczeń - to zapisy określające m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

polisolokata jest zupełnie innym produktem finansowym niż ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Pro Rata Temporis - to system obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Składkę oblicza się mnożąc składkę roczną przez czas trwania ubezpieczenia i dzieląc przez rok. Za rok przyjmuje się 360 dni, a za miesiąc 30 dni. Jeżeli składka roczna wynosi 1,2 tys. zł, a ubezpieczenie zawarto na okres 60 dni to składka wyniesie - 1200 zł x 60 dni / 360 dni = 200 zł.

Nasz słowniczek zawiera tylko najbardziej popularne trudne pojęcia. Jeśli mają Państwo pomysły, jakie jeszcze terminy ubezpieczeniowe powinien zawierać, prosimy o wpisywanie ich w komentarzach. Dzięki temu słowniczek będzie ciągle rozszerzany.

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się