Słownik pojęć, czyli ubezpieczenia od A do Z | tueuropa.pl
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Słownik ubezpieczeniowy

Całkowita niezdolność do pracy / inwalidztwo
Nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, potwierdzona stosownym dokumentem.

Certyfikat
Dokument potwierdzający przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia.

Czasowa niezdolność do pracy
Okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Dożycie
Dotrwanie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nastąpi, jeśli w dniu wskazanym na Certyfikacie / Polisie jako zakończenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony będzie żył.