Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
DEBT & EQUITY II

O UBEZPIECZENIU

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 62 lata
skladka

Składka:

jednorazowa Składka – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:
wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • Innowacyjna strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oparta o Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych utworzonych / reprezentowanych przez Trigon TFI, a także depozyty bankowe oraz środki pieniężne
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczającego
O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK Debt & Equity II" stanowią Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych utworzonych / reprezentowanych przez Trigon TFI, a także depozyty bankowe oraz środki pieniężne

 

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawierają karty informacyjne stanowiące załączniki do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Debt & Equity II"

 

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego dostępnego w ramach "Debt & Equity II"

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu UFK
jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt był oferowany za pośrednictwem Idea Banku S.A. 

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia "Debt & Equity II" możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.

ryzyka  RYZYKA

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.