KNF

Opublikowano
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej, który ma za zadanie sprawować nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzorować instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego oraz sektor kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i ochrona interesów wszystkich jego uczestników. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej, który ma za zadanie sprawować nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzorować instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego oraz sektor kas spółdzielczych. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i ochrona interesów wszystkich jego uczestników. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier.

Dodatkowe obowiązki Komisji to:

·        podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

·        podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

·        podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

·        udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

·        stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się