Regres ubezpieczeniowy

Opublikowano
Regres ubezpieczeniowy - uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. Inaczej mówiąc to przejście na ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Regres ubezpieczeniowy - uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. Inaczej mówiąc to przejście na ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

 

Najczęściej uprawnione roszczenie zwrotne ubezpieczyciela ma miejsce w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

W następujących przypadkach sprawca szkody będzie wezwany do osobistego pokrycia strat poniesionych przez poszkodowanego, a uregulowanych wcześniej przez zakład ubezpieczeń:

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się