Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Europa Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu
DATA WYCENA
PLN
2022-09-16 132.54 none -11.69% -20.3% -60.2% -15.61% 10.83%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu [ZŁ]OPIS UFK

Aktywa UFK Europa Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu (dawniej: UFK Europa Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu; UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dawniej: Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego), a zatem cel i strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Fundusz Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ inwestuje głównie w spółki o wzrostowym profilu działalności, posiadające następujące charakterystyki:

1)    będące liderami dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu oraz ofercie produktowej trudnymi do powielenia przez konkurencję,

2)    mające potencjał zdobywania udziałów rynkowych, istotnego wzrostu przychodów oraz zysków,

3)    dominujące w sektorach czy branżach wyróżniających się strukturalnie ponadprzeciętnymi perspektywami rozwoju oraz atrakcyjną rentownością i skalowalnością biznesu,

4)    generujące wartość dla akcjonariuszy dzięki wysokiemu zwrotowi na zainwestowanym kapitale oraz o znacznych  przepływach pieniężnych pozwalających na samofinansowanie dalszej ekspansji spółki,

5)    posiadające unikalne przewagi konkurencyjne i bariery wejścia dla konkurentów, dzięki m.in. swojej technologii, patentom i prawom autorskim, sieci dystrybucji czy marce.


Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera karta informacyjna FIZ. Karta Informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2017-04-25
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRI określony w załączniku do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje o Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym (bazowym wariancie inwestycyjnym) oferowanym w ramach umowy ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (PRIIP – detaliczny produkt zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny)

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań