Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
NEST DOBRANE INWESTYCJE

O UBEZPIECZENIU

 

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

Wariant Standardowy: 18 – 70 lat
Wariant Dojrzały: 70 – 75 lat 
skladka

Składka:

jednorazowa – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty/koszty:
 • wstępno-dystrybucyjna
 • administracyjno-dystrybucyjna
 • za ryzyko ubezpieczeniowe
 • przy odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej lub przy wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
 • możliwość zainwestowania środków w indywidualnie wybranym Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
 • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z Umowy Ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczającego 
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia "Nest Dobrane Inwestycje"
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 

 

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich aktywów

 

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela i zamieszczona poniżej karta informacyjna FIZ, która stanowi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego


 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zostały określone w  Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 do Regulaminu UFK
jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie „Nest Dobrane Inwestycje” jest oferowane za pośrednictwem naszego partnera - Nest Bank SA, który dynamicznie rozwija się na szybko rosnącym polskim rynku finansowym. Informacje o Agencie znajdziesz tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Nest Dobrane Inwestycje”, możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


DOKUMENTY

 

ryzyka RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „Nest DObrane Inwestycje” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Regulaminu UFK

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.