Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce
Portfel Modelowy "Strategia Zielona (niskie ryzyko)"
DATA WYCENA
PLN
2022-05-23 100.72 up -5.85% -7.54% -10.34% -7.72% 0.72%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Portfel Modelowy "Strategia Zielona (niskie ryzyko)" [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów, zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także profilu ryzyka i zysku zawiera obowiązujący prospekt informacyjny, statut danego Funduszu Inwestycyjnego oraz dokument z kluczowymi informacjami dla Inwestorów.

Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego. Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania, a także wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od zysku osiągniętego z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK
Aktywa Portfela Modelowego "Strategia Zielona (niskie ryzyko)" mogą stanowić Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych i Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, których aktywa, zgodnie z ich polityką inwestycyjną, kryteriami doboru aktywów oraz zasadami dywersyfikacji i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi wskazanymi w statutach Funduszy Inwestycyjnych lub kartach informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych udostępnianych przez Ubezpieczyciela, odpowiadają charakterystyce określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu UFK będących Portfelami Modelowymi oraz depozyty i środki pieniężne, z uwzględnieniem następujących ograniczeń:
Aktywa
Minimalny udział w strukturze aktywów
Maksymalny udział w strukturze aktywów
Depozyty bankowe
0%
5%
Fundusze akcyjne/surowcowe/wierzytelności
0%
0%
Fundusze mieszane/absolute return
0%
0%
Fundusze dłużne/pieniężne
80%
100%
Środki pieniężne
0%
20%

Łączna wartość ekspozycji środków Portfela Modelowego ”Strategia Zielona (niskie ryzyko)” w aktywa finansowe wymienione w tabeli powyżej, stanowi 100% aktywów Portfela Modelowego ”Strategia Zielona (niskie ryzyko)”.

Depozyty bankowe mogą być zakładane tylko w bankach prowadzących działalność z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deutsche Bank Polska S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., inny bank dla którego agencja ratingowa „Standard & Poor's Ratings” opublikowała rating nie gorszy niż „BBB”. Depozyty zakładane w ramach UFK nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne w ramach UFK są zdeponowane w ING Bank Śląski S.A.

Informacja o bieżącej strukturze aktywów UFK znajduje się w sprawozdaniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Portfel Modelowy ”Strategia Zielona (niskie ryzyko)”, publikowanym na www.tueuropa.pl.

Zarządzanie aktywami UFK zostało zlecone:

1) Lartiq TFI S.A.(dawniej: Trigon TFI S.A.) od 21.07.2015 r.do 10.06.2019 r.

2) Generali Investments TFI S.A. (dawniej: Union Investment TFI S.A.) od 11.06.2019 r.


Fundusze Inwestycyjne oraz Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, które mogą wchodzić w skład Portfela Modelowego (stan od dnia 24.10.2018 r.):

Informacja o miejscu, w którym dostępny jest statut danego Funduszu Inwestycyjnego, znajduje się pod jego nazwą w tabeli poniżej. 

W przypadku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, pod jego nazwą w tabeli poniżej znajduje się karta informacyjna zawierającą szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Karta informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

Fundusze dłużne/pieniężne
Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO)

AXA Obligacji (AXA FIO)

BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)

Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)

MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO)

Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy)

Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy)

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)

Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)

UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO)

Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)

Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)

Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO)

NN Obligacji (NN FIO) 

Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
Lartiq Obligacji Plus FIZ (dawniej: Trigon Obligacji Plus FIZ)
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO)
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO)

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz inwestycyjny zamknięty, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, na potrzeby określenia wartości jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę odpowiednio danego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2015-08-06

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.