Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
WYMARZONE PERSPEKTYWY

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia: 
         

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Czas trwania Umowy Ubezpieczenia:   

na czas określony do ukończenia 80 roku życia
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci i dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 


Wariant Standardowy: 18-70 lat

Wariant Senior: 70-77 lat

skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 5 000 zł
Składka Dodatkowa – minimalnie 200 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

UFK bedące Portfelami Modelowymi: jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne

UFK nie bedące Portfelami Modelowymi: jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych

ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty/koszty:

administracyjno-dystrybucyjna

za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej)

przy odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej lub przy wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub przy Częściowym Wykupie


dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, zmiana Alokacji Składki Dodatkowej, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
 • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w tym 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o strategii modelowej tzw. Portfele Modelowe, zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz klasy aktywów, pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy”
 • w Wariancie Standardowym rosnąca wysokość Świadczenia z tytułu zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
 • w Wariancie Standardowym możliwość wzięcia udziału w promocji "Kup ubezpieczenie, odbierz voucher" i otrzymania nagrody w postaci vouchera na okaziciela na badania medyczne, po spełnieniu określonych warunków w Regulaminie sprzedaży premiowej "Kup ubezpieczenie, odbierz voucher"
 • „Wymarzone Perspektywy” doceniła kapituła programu Najwyższa Jakość Quality International 2016. Ubezpieczenie zdobyło nagrodę w kategorii „QI Product”. „Wymarzone Perspektywy” zostały nagrodzone również w rankingu „Innowacyjna Firma” Gazety Finansowej oraz otrzymały tytuł „Produkt Miesiąca” Gazety Ubezpieczeniowej
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi stanowią Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, Certyfikaty Inwestycyjne, depozyty oraz środki pieniężne

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie będących Portfelami Modelowymi stanowią wyłącznie Jednostki Uczestnictwa określonego Funduszu Inwestycyjnego

 • Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy” jest aktywnie dostosowywany do wymagań inwestorów. Dokładną listę UFK można znaleźć w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy

jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany jest za pośrednictwem naszego partnera - BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje o Agencie znajdziesz tutaj.

W celu zakupu ubezpieczenia możesz udać się do placówki BNP Paribas Bank Polska S.A. i porozmawiać z doświadczonym Doradcą, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy”.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


DOKUMENTY

ryzyko RYZYKA

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.