Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
20.03.2019
Informacja o planowanej likwidacji UFK

Informujemy o planowanej likwidacji UFK:

1) UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji;

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji.

Wymienione UFK zostaną zlikwidowane z przyczyn niezależnych od nas, w dniu likwidacji subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK. Zgodnie z informacją podaną przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI) będzie to 31.03.2020 r. Wskazany przez TFI termin może ulec zmianie.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 11.03.2019 r. TFI odkupiło część jednostek uczestnictwa wymienionych subfunduszu, które stanowiły aktywa wskazanych UFK.

Wymienione UFK oferowane były w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

O dalszych krokach poinformujemy Ubezpieczających na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.