Kalkulator UFK, kalkulator funduszy inwestycyjnych - FWR Optymalny Portfel Na Start - Tu Europa
Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce
Kalkulator stopy zwrotu UFK
"FWR OPTYMALNY PORTFEL"
"FWR OPTYMALNY PORTFEL NA START"

Poniższy kalkulator przedstawia symulację stopy zwrotu portfela składającego się z wybranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Kalkulator uwzględnia wysokość wpłat na poszczególne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Kalkulator nie uwzględnia dodatkowych wpłat i poszczególnych opłat określonych w Tabeli Opłat i Limitów do ubezpieczenia „FWR OPTYMALNY PORTFEL”, dodatkowych wpłat i poszczególnych opłat określonych w Tabeli Opłat i Limitów do ubezpieczenia "FWR OPTYMALNY PORTFEL NA START", ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń to:

  • stopa zwrotu z portfela, która jest porównywana ze stopami zwrotu indeksów giełdowych: WIG oraz WIG20,
  • następujące wskaźniki: odchylenie standardowe, maksymalny DrawDown, współczynnik zmienności, wskaźnik Sharpe’a oraz współczynniki korelacji.

Wprowadź dane potrzebne do kalkulacji
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO DATA ROZP. NOTOWAŃ KWOTA INWESTYCJI [zł] UDZIAŁ W PORTFELU
- -

WARTOŚĆ PORTFELA
W DACIE POCZĄTKU INWESTYCJI
-
DATA POCZĄTKU INWESTYCJI
DATA KOŃCA INWESTYCJI

Portfel
WIG20
WIGANALIZA WSKAŹNIKOWA WARTOŚĆ
Stopa zwrotu za cały okres
Stopa zwrotu YTD
Maksymalny DrawDown
Współczynniki korelacji
WIG20  WIG  WIBOR
3m
OBLIG
10Y
Portfel
Odchylenie standardowe
1M 1Y 3Y
Współczynnik zmienności
1M 1Y 3Y
Wskaźnik Sharpa
1M 1Y 3Y

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Rodzaje i wysokości poszczególnych opłat określone są w Tabeli Opłat i Limitów do umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR OPTYMALNY PORTFEL”.
Rodzaje i wysokości poszczególnych opłat określone są w Tabeli Opłat i Limitów do umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "FWR OPTYMALNY PORTFEL NA START".

Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego. Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania, a także wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od zysku osiągniętego z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.