Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy został zlikwidowany z dniem 2022-08-31. Notowania prezentowane są do dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
Zasady wypłaty środków pieniężnych lub przeniesienia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z likwidacją UFK zostały opisane w Regulaminie UFK lub w dokumentach określających warunki danego ubezpieczenia.

DATA WYCENA
PLN
2022-08-31 334.21 down -4.17% -10.35% -18.88% 21.87% 155.34%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO) (dawniej UFK Europa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO), UFK Europa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO)) stanowią Jednostki Uczestnictwa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO). Strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: Min. 60% aktywów Subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-09-04
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.