Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
06.04.2016
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.04.2016 r. UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO).

Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego związana jest ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej Funduszu Investor Parasol SFIO, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Investor Agrobiznes (Investor SFIO) na: Investor Agrobiznes (Investor SFIO).

Po zmianie Statutu, fundusz inwestycyjny Investor Agrobiznes (Investor SFIO) nosi nazwę Investor Niemcy (Investor SFIO). Natomiast polityka inwestycyjna funduszu zmieniła się w ten sposób, że fundusz będzie lokował nie mniej niż 70%, a maksymalnie do 100% wartości posiadanych aktywów netto w jednostki uczestnictwa następujących funduszy/subfunduszy: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap oraz Deutsche Invest I German Equities, zarządzanych przez podmiot zagraniczny Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Strategia inwestycyjna UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO) jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu Investor Niemcy (Investor SFIO).

Szczegółowe informacje o funduszu Investor Niemcy (Investor SFIO), przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny, a także karta Funduszu oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dotyczące Funduszu.

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej UFK nie powoduje zmiany treści indywidualnych Umów Ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU, w ramach których przedmiotowy UFK był oferowany.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań