Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

SFDR

W związku z wejściem w życie w dniu 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) poniżej zamieszczamy informacje w zakresie wypełnienia przez Spółkę obowiązków zawartych w poszczególnych przepisach ww. Rozporządzenia.

Artykuł 3
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (dalej też Spółka), na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (dalej: Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, poniżej przedstawia strategię dotyczącą wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Grupa Talanx, do której należy Spółka, podpisała zobowiązania, takie jak Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI) oraz Zasady Zrównoważonego Ubezpieczenia (PSI), co obliguje do uwzględniania w politykach i wytycznych grupy całej gamy czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto Grupa Talanx jest sygnatariuszem zasad UN Global Compact i zawarte zobowiązania implementuje w działalności wszystkich podległych spółek, w tym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Zgodnie z art. 2 ust. 22 Rozporządzenia „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.” Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 24 „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mają wpływ na wszystkie główne kategorie ryzyk oraz obszary działalności w Spółce, co może skutkować potencjalnie negatywnym wpływem na wyniki inwestycji i aktywów naszych i naszych klientów. W celu ograniczenia potencjalnie negatywnych zmian na oczekiwane zwroty z inwestycji stosowane są zasady określone poniżej.

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Spółka bierze pod uwagę czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności poprzez przeprowadzanie procesu selekcji aktywów i weryfikacji czy poszczególni emitenci nabywanych instrumentów finansowych nie znajdują się na liście wykluczeń opracowanej przez grupę Talanx, do której należy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Wyłączenia te obejmują m.in. emitentów, którzy:

  • prowadzą działalność związaną z kontrowersyjną bronią (m.in. miny przeciwpiechotne, uran zubożony, broń kasetowa, biały fosfor), czy piaskami roponośnymi
  • nie spełniają kryterium węglowego, tj. ich przychody opierają się na węglu powyżej 25% lub wytwarzają one ponad 25% energii z węgla,
  • działają niezgodnie z zasadami UN Global Compact (prawa człowieka, standardy pracy, środowisko i zapobieganie korupcji).

 

Dodatkowo Spółka dokonuje analizy zgodności działalności emitentów z zasadami zrównoważonego rozwoju tj. normami środowiskowymi, społecznymi oraz zasadami ładu korporacyjnego (ESG).

W przypadku rozważania inwestycji w infrastrukturę i nieruchomości, Spółka stosuje się do określonych przez grupę Talanx oddzielnych wytycznych inwestycyjnych, które zakładają m.in. brak możliwości inwestycji w aktywa o dużym wpływie na środowisko, takie jak projekty dotyczące energii jądrowej, węgla, flory i fauny (np. ogrody zoologiczne i parki safari) oraz projekty, których model biznesowy postrzegany jest jako kontrowersyjny (np. hazard). W celu zapewnienia niskoemisyjnego portfela inwestycyjnego grupa Talanx pracuje nad wypracowaniem strategii klimatycznej dla portfela inwestycyjnego, która będzie obowiązywać również Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Poza tym portfel aktywów Spółki jest regularnie badany w ramach grupy Talanx pod względem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, takimi jak ochrona praw człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji oraz tzw. kontrowersyjnej broni. W Spółce stosowany jest monitoring mediów pod kątem potencjalnych naruszeń zasad ESG, zwłaszcza w obszarach społecznych i środowiskowych przez emitentów i partnerów.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie przewiduje istotnego wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot generowany przez oferowane produkty finansowe, jednakże w procesie tworzenia nowych produktów inwestycyjnych zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, tak aby ograniczyć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Spółka planuje w przyszłości uwzględniać szerzej, niż wskazane powyżej, kwestie związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i nadzorczymi w wewnętrznych regulacjach Spółki i decyzjach inwestycyjnych.

Artykuł 4
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA informuje, że na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (ASI – Adverse Sustainability Impacts) nie są brane pod uwagę w prowadzonej działalności.

Zaznaczyć należy, że decyzje inwestycyjne Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA podejmowane są w myśl zasady proporcjonalności tzn. osiąganie celu, który służy klientom i Spółce przy uwzględnieniu stosunku kosztów wdrażanego rozwiązania do osiąganych korzyści. Tym samym Spółka dba o najlepszy interes klientów, poprzez ograniczanie ryzyka przy wyborze aktywów oraz odpowiednią dywersyfikację inwestycji. W przypadku inwestycji własnych Spółka kieruje się tymi samymi zasadami. W najbliższych latach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA nie planuje zmiany powyższej strategii, z jednoczesnym zastrzeżeniem ewentualnej zmiany podejścia w zakresie uwzględnienia niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Artykuł 5
Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Polityka wynagradzania Członków Zarządu oraz osób które nadzorują inne Funkcje Kluczowe, ze względu na szczególny rodzaj swojej roli, w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uwzględnia kwestie zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem.

Przyznawane Członkom Zarządu wynagrodzenie w zakresie części zmiennej oraz jej wysokość uzależniona jest od spełnienia zarówno kryteriów finansowych jak i niefinansowych. Wynagrodzenie zmienne osób nadzorujących inne Funkcje Kluczowe, jeśli jest przyznawane na podstawie regulaminu wynagradzania i premiowania przyjętego przez Spółkę, uwzględnienia również zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Wypłata części zmiennej w obu przypadkach rozłożona jest w czasie (4 lata).

Spółka nie uruchomiła programów motywacyjnych opartych na uprawnieniu do akcji lub opcji na akcje.

 

Poniżej zamieszczamy informację, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 roku.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Stosownie do art. 12 Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści
i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. (dalej też Spółka, Towarzystwo), oświadcza, iż nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Decyzje inwestycyjne Towarzystwa podejmowane są w myśl zasady proporcjonalności, tzn. osiąganie celu, który służy klientom i Spółce przy uwzględnieniu stosunku kosztów wdrażanego rozwiązania do osiąganych korzyści. Tym samym Spółka dba o najlepszy interes klientów, poprzez ograniczanie ryzyka przy wyborze aktywów oraz odpowiednią dywersyfikację inwestycji. Dodatkowo Towarzystwo nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na fakt, iż Spółka nie oferuje i nie planuje w najbliższym czasie oferować produktów finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu do oferty Spółki produktów, o których mowa powyżej, Towarzystwo rozważy uwzględnianie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Dokumenty do pobrania