Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
GOLD INVEST

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 62 lat
skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
 • inwestycja w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy) umożliwia ekspozycję na rynek złota
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „GOLD INVEST”
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpiezenia
 • możliwośc wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego lub Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią wyłącznie Jednostki Uczestnictwa określonego Funduszu Inwestycyjnego

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „GOLD INVEST

 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie "GOLD INVEST" jest oferowane za pośrednictwem naszego partera - Idea Bank S.A., który dynamicznie rozwija się szybko na rosnącym polskim rynku finansowym.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „GOLD INVEST” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyko RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „GOLD INVEST” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.