Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK DEBT & EQUITY
DATA WYCENA
PLN
2024-07-16 106.86 none 0.24% 1.79% 3.69% 2.99% 6.86%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego, a inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, a także wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania. Wynik z inwestycji w UFK zależy również od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK
Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Strategia Inwestycyjna „UFK DEBT & EQUITY” zakłada alokowanie środków UFK przede wszystkim w Certyfikaty Inwestycyjne wierzytelnościowych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (z serii Trigon Profit: Trigon Profit VI NSFIZ, Trigon Profit X NSFIZ) tworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. (ok. 70% środków) oraz w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Trigon Quantum Neutral (ok. 30% środków). Ze względu na różnice w wycenie, terminach nabyć i niepodzielność Certyfikatów Inwestycyjnych lub też brak możliwości nabycia danych Certyfikatów Inwestycyjnych dopuszczalne są odstępstwa od wskazanego powyżej modelu alokacji. Strategia dopuszcza także lokowanie środków w depozyty bankowe (do 5%) oraz w środki pieniężne (do 100%).

Strategia Inwestycyjna zakłada stopniowe zwiększanie udziału aktywów UFK w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprzez umorzenia części posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych tworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. oraz nabywanie za te środki Certyfikatów Inwestycyjnych Trigon Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. UFK będzie dążył, by po 60 miesiącach od dnia utworzenia Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY”, osiągnąć alokację do 100% aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Osiągnięcie celu inwestycyjnego UFK polegającego na powiększaniu wartości aktywów UFK w wyniku wzrostu wartości lokat Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, nie jest gwarantowane.

Dopuszczalna struktura aktywów "UFK DEBT & EQUITY":

Aktywa UFK Minimalny udział w strukturze aktywów Maksymalny udział w strukturze aktywów
Depozyty bankowe                                                   0% 5%
Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 0% 100%
Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne 
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte utworzone/ 
reprezentowane przez Trigon TFI
0% 100%
Środki pieniężne 0% 100%

 

Łączna wartość ekspozycji środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY” w aktywa finansowe wymienione w tabeli powyżej, stanowi 100% aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY”.

Depozyty bankowe mogą być zakładane tylko w bankach prowadzących działalność z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deutsche Bank Polska S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., inny bank dla którego agencja ratingowa „Standard & Poor's Ratings” opublikowała rating nie gorszy niż „BBB”. Depozyty zakładane w ramach UFK nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki pieniężne w ramach UFK są zdeponowane w ING Bank Śląski S.A.

Informacja o bieżącej strukturze aktywów UFK znajduje się w sprawozdaniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego „UFK DEBT & EQUITY”, publikowanym na www.tueuropa.pl.

Aktywami UFK zarządzał Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.) do dnia 5.11.2019 r. 


Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje o Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych utworzonych i reprezentowanych przez Trigon TFI S.A. (z serii Trigon Profit: Trigon Profit VI NSFIZ, Trigon Profit X NSFIZ), przede wszystkim dotyczące ich polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem, zawierają karty informacyjne. Karty informacyjne powstały w oparciu o treść statutów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie mogą zostać udostępnione.

Szczegółowe informacje o Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przede wszystkim dotyczące jego polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Trigon Quantum Neutral FIZ, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela karta informacyjna. Karta informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, na potrzeby określenia wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2015-06-30

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.