Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
28.06.2022
Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji UFK

Informujemy, że IPOPEMA TFI S.A. zmieniło planowany termin zakończenia likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: fundusz) z uwagi na wydłużenie procesu spieniężania aktywów funduszu. Nowy planowany termin zakończenia likwidacji funduszu został wyznaczony na dzień 22 grudnia 2022 roku.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu stanowią aktywa niżej wymienionych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 

nazwa UFK:
UFK oferowany w ramach ubezpieczenia:
UFK EQUITY INVESTOR Equity Investor
UFK Europa Lumen 21 Multi Select, Multi Select II
UFK Europa Lumen 21 II Multi Inwestor, Multi Select III, NEST DOBRANE INWESTYCJE

 

Przypominamy, że zawieszenie wyceny funduszu ma bezpośredni wpływ na UFK i powoduje zawieszenie wycen UFK oraz brak możliwości realizacji dyspozycji dotyczących UFK do momentu zakończenia likwidacji funduszu. Po zakończeniu likwidacji funduszu, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej: OWU) UFK zostaną zlikwidowane, natomiast środki pieniężne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa UFK wypłacimy bez pobierania opłat likwidacyjnych.

Informujemy, iż Klienci, którzy zawarli umowę ubezpieczenia na życie z alokacją ww. UFK w dalszym ciągu objęci są ochroną ubezpieczeniową w terminie i na warunkach określonych treścią  przedmiotowej umowy ubezpieczenia. W trakcie likwidacji UFK opłaty dotyczące zawartych umów ubezpieczenia na życie z UFK będą nadal pobierane za każdy dzień, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim będą pobierane zgodnie z zapisami OWU oraz tabelą opłat i limitów.

W razie pytań prosimy o kontakt.